Δήμος Ζακύνθου: Πρόσληψη 65 ατόμων στο Δήμο για δύο (2) μήνες

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ορισμένου Χρόνου διάρκειας συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου έχοντας υπόψη :

 • Την υπ’ αριθμ. 304 /03 -10-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 165147/ 31-10-2022 (ΑΔΑ:6Ψ83ΟΡ1Φ-ΣΓ5) απόφαση Συντονιστή. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

 • Tις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07 συμφώνα με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4765/21 ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

 • Ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 65 (εξήντα πέντε) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 2. Υπεύθυνη δήλωση, για τη συνδρομή των γενικών προσόντων (παρ. 2 άρθρο 169 ν. 3584/07)

 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 1. Φωτοαντίγραφο του τυπικού προσόντος της ειδικότητας τους (εφόσον απαιτείται)

 2. Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ

 3. Βεβαίωση ΑΜ ΙΚΑ

 4. Φωτοαντίγραφο ΙΒΑΝ (φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης)

 5. Γνωμάτευση από παθολόγο και ψυχίατρο (νοσοκομείου ή ΙΚΑ ή ιδιώτη)

 6. Για την ειδικότητα οδηγών άδεια /δίπλωμα οδήγησης Γ + Δ κατηγορίας

 7. Πρώτη σελίδα Ε1 που να αναγράφεται το ΑΦΜ (φωτοτυπία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Δημαρχείο στον πρώτο όροφο , γραφείο 7, Πλατεία Σολωμού 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και πέντε ( 5) ημέρες από την επομένη της ανάρτησή της παρούσης στο χώρο ανακοινώσεων του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.