Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ζακύνθου: Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Με το παρόν δελτίο τύπου θέλουμε να ενημερώσουμε τους υπόχρεους εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο της Π.Ε Ζακύνθου για τα παρακάτω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Καν. (ΕΕ) 2016/2031:
Α. Υποχρέωση εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο έχουν:
 • Οι επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

 • Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια.

 • Οι επαγγελματίες που ζητούν από την Υπηρεσία μας να εκδίδει Πιστοποιητικά Φυτοϋγειας για Εξαγωγή από την ΕΕ.

 • Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη σήμανση και την επισκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας.

 • Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου.

 • Ο επαγγελματίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου.

Β. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο:
 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως.

 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία.

 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας

Γ. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 13 του ΠΔ 365/2002 (Παλαιό Φυτοϋγειονομικό Μητρώο)
 • Διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ 365/2002 ΦΕΚ Α΄307)

 • Οφείλουν με δική τους ευθύνη να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους άμεσα στην Υπηρεσία μας.

Δ. Διαδικασία εγγραφής
Οι επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Νέο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας, αίτηση εγγραφής που να περιέχει τα ακόλουθα:

i) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση στο κράτος μέλος εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία·

ii) δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω.

iii) δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει, κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

a. έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα,

b. τοποθέτηση του ειδικού σήματος σε ξύλινο μέσο συσκευασίας,

iv) διεύθυνση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, της θέσης των αγροτεμαχίων που χρησιμοποιούνται από τον επαγγελματία για την άσκηση των δραστηριοτήτων του και

v) τους τύπους εμπορευμάτων, τις οικογένειες, γένη ή είδη των φυτών και των φυτικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, φύση των άλλων αντικειμένων που αφορούν οι δραστηριότητες του επαγγελματία.

E. Υποχρεώσεις – Ιχνηλασιμότητα

Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες στο Μητρώο είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία και να διατηρούν αρχεία για τις επιχειρήσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά, καθώς και για τις επιχειρήσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών. Επίσης να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό των μετακινήσεων αυτών των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό της Χώρας και μεταξύ των εγκαταστάσεών τους.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΜΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.