ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

Ζάκυνθος: Τμήμα Αλιείας | Υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2020 και 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον  ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16-12-2019) άρθρο 52 «Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας», οι αλιείς των οποίων οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τους, λήγουν στις 31/12/2021 πρέπει μέχρι 15-9-2021 να έχουν ολοκληρώσει την υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας,  για τα έτη 2020 και 2021.

Συγκεκριμένα η υποχρέωση ισχύει για τους αλιείς με:

1) Αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερο των 10μ (εκτός αυτών που τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο-εκφόρτωση  (ERS), για τα οποία πρέπει ανελλιπώς να υποβάλλονται οι μηνιαίες δηλώσεις  παραγωγής, ενώ υποχρεούνται να δηλώνουν μηδενική παραγωγή όταν δεν υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα τον μήνα αναφοράς.

2) Αλιευτικά σκάφη για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης  ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS), οπότε υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις παραγωγής σε καθημερινή βάση, εφόσον υπάρχει δραστηριότητα σκάφους και μηδενική παραγωγή, όταν δεν υπάρχει αλιευτική  δραστηριότητα.

3) Αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 10 έως 12 μ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταγραφής της αλιευτικής τους δραστηριότητας σε έντυπη μορφή, ανελλιπώς για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού, ενώ από 10 Σεπτεμβρίου 2021 καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ζακύνθου (τηλ. επικοινωνίας: 26953-60361).

Ο Δ/ντής Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΜΗΣ

Exit mobile version