Τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν να ακυρωθούν αλλιώς να τροποποιηθούν οι ημερήσιες διατάξεις των υπ’ αριθμ. 41, 42 και 43 Προσκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κοιν
1)Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
2)Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Ζακύνθου

ΕΝΣΤΑΣΗ
(επί της ημερήσιας διάταξης)

Του Παναγιώτη Αβράμη, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ζακύνθου
Του Νικολάου Τσίπηρα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ζακύνθου
Του Διονυσίου Τρούσα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ζακύνθου
Του Διονυσίου Μαρούδα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ζακύνθου

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Επειδή σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: “5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.”

Επειδή εκ της ανωτέρω διάταξης θεσπίζεται ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου αποκλειστικά και μόνο επί θεμάτων εκτάκτων και εξαιρετικά επειγόντων περιπτώσεων, απρόβλεπτων αναγκών καθώς και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Επειδή, με τις υπ’ αριθμ. 41/2023, 42/2023 και 43/2023 Προσκλήσεις σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου για την Πέμπτη 9/11/023 καθορίζονται ως θέματα της ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων:

Η έγκριση Ισολογισμού 31/12/2020(αριθ. 163 παρ. 4 και 164 του Ν. 3463/06) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2019 του Δήμου Ζακύνθου.

Η συμπεριλαμβανόμενη στον Ισολογισμό έκθεσης Ελέγχου μεταβολής της Απογραφής Έναρξης 01/01/2011, λόγω νέων προσδιοριστικών στοιχείων που εμφανίστηκαν εντός του έτους 2020 (αριθ.3 υπ.αποφ. 74445/2010) στην Οικονομική υπηρεσία το Δήμου.

Η έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 2020 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

Η έκθεση ελέγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2020 και συνέταξε η κα Μαρία Κολυβά Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24141 ).

Η έγκριση του Ισολογισμού 31/12/2021(αριθ. 163 παρ. 4 και 164 του Ν. 3463/06) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2019 του Δήμου Ζακύνθου.
Η συμπεριλαμβανόμενη στον Ισολογισμό έκθεσης Ελέγχου μεταβολής της Απογραφής Έναρξης 01/01/2011, λόγω νέων προσδιοριστικών στοιχείων που εμφανίστηκαν εντός του έτους 2021 (αριθ.3 υπ.αποφ. 74445/2010) στην Οικονομική υπηρεσία το Δήμου.

Η έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 2021 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

Η έκθεση έλεγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2021 και συνέταξε η κα Μαρία Κολυβά Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24141 ).

Η 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Το Αίτημα για την αποδοχή καταρτιζόμενων της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)του Δ.ΙΕΚ Ζακύνθου στους χώρους της κουζίνας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ζακύνθου , στο πλαίσιο της υλοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (chef)

Τα αιτήματα παράτασης μισθώσεων δημοτικών ακινήτων ως και προκηρύξεων διαγωνισμών μίσθωσης

Επειδή ήδη από τον τίτλο των ανωτέρω θεμάτων συνάγεται ευχερώς και προδήλως ότι ουδέν εξ αυτών συνιστά είτε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, είτε απρόβλεπτη ανάγκη είτε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, συνάγεται ότι εσφαλμένως μη νομίμως και αβασίμως καθορίστηκε η ημερήσια διάταξη των υπ’αριθμ. 41/2023, 42/2023 και 43/2023 Προσκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου και δια τούτο τυχόν εκδοθησόμενη από το ανωτέρω όργανο απόφαση θα είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα με απώτερο κίνδυνο την διάπραξη παράβασης καθήκοντος εκ μέρους των Δημοτικών Συμβούλων, που θα συμπράξουν, η οποία θα εκκινεί εκ της μη νόμιμης ημερήσιας διάταξης που καθορίσατε.

Επειδή συντρέχει ο κίνδυνος να παρασύρετε το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη μη νόμιμης απόφασης, καθώς δεν έχουμε πλέον τις σχετικές αρμοδιότητες ή μόνον για θέματα είτε εξαιρετικά επείγοντα, είτε απρόβλεπτων αναγκών είτε υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Σας καλούμε

Να ακυρώσετε άλλως να τροποποιήσετε τις ανωτέρω ημερήσιες διατάξεις των υπ’ αριθμ. 41, 42 και 43 Προσκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου.

Ο κ. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την εκδήλωση των εκ του νόμου προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του.

Ζάκυνθος, 08-11-2023

Οι υπογράφοντες
Παναγιώτης Αβραμης
Τσίπηρας Νικόλαος
Τούσσας Διονύσιος
Μαρούδας Διονύσιος