Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου: Ενημέρωση σχετικά με τις νέες διατάξεις «περί θήρας»

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες διατάξεις ‘περί θήρας’ που αφορούν διοικητικές ποινές κατά των παραβατών θήρας και τη διαδικασία βεβαίωσής τους, καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις ειδικές και γενικές ρυθμίσεις περί θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο (20-08-2023 έως 29-02-2024).

Η ∆/νση ∆ασών Ζακύνθου, σας ενημερώνει ότι, έκδωσε την αριθμ. Πρωτ. 430312/17-08-2023 ∆ασική Αστυνομική ∆ιάταξη (∆.Α.∆.) Ρυθμιστική Θήρας 2023-2024 (Α∆Α: 6ΖΞΟ4653Π8-ΗΩΑ), όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται οι ειδικές και γενικές απαγορευτικές ρυθμίσεις άσκησης θήρας από τους κυνηγούς.

Επιπροσθέτως, μετά και την ισχύ των διατάξεων του νόμου 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α ́/2023) και κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 97236/3140/22-09-2023 (Α∆Α:ΡΗ8Λ4653Π8-ΜΒΗ) ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υ.Π.ΕΝ., σας ενημερώνει ότι, τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του νόμου 5037/2023, που αφορούν τις διοικητικές ποινές κατά των παραβατών των διατάξεων περί θήρας και τη διαδικασία βεβαίωσης των σχετικών παραβάσεων, αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση, στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές ποινές ανάλογα με το είδος παράβασης : α) Πρόστιμο από 50 έως 3000 ευρώ, β) Αφαίρεση άδειας θήρας έως 2 μήνες, γ) Μέτρο επιβολής βαθμών ποινής, σύμφωνα με το «Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Κυνηγών». Κατά των ανωτέρω διοικητικών ποινών, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά του περιεχόμενου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης, στον Προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

Ο έλεγχος θα διενεργείται από τα αρμόδια όργανα (δασικό προσωπικό της υπηρεσίας μας και ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων), τα οποία θα τηρούν απαρεγκλίτως την προβλεπόμενη από το ανωτέρω σχετικό άρθρο διαδικασία βεβαίωσης παράβασης.

Τέλος σας ενημερώνει ότι, πέρα των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία ποινικών διώξεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κάλεσμα προς τους κυνηγούς και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Αν αντιληφθείτε περιστατικό παράνομης θήρας, καλέστε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές: ∆/νση ∆ασών Ζακύνθου: 26950 41125, Κυνηγετικός Σύλλογος Ζακύνθου:26950 42662, Γ ‘ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελ/νήσου: 2610 361671.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ.

Η Προϊσταμένη ∆/νσης
Χάϊδω Χριστοδούλου
MSc ∆ασολόγος, με Α ́ βαθμό