Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου: Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4875/2021 | Καταργεί την επιτροπή και διατηρεί την παραλία κλειστή

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου – Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4875/2021

Το άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α’250), περί των μέτρων Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι παρ. 2 έως καταργούνται, β) πρώτο εδάφιο παρ. 7: βα) μετά τις λέξεις «με Κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων» προστίθενται οι λέξεις «Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,», γ) τελευταίο εδάφιο παρ. 8 αντικαθίσταται, και άρθρο 68 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 68

Μέτρα Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου

1. Η οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως προσδιορίζεται στην υπ’ αρ. 146652/13.8.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου “Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ.) Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου” (Δ’ 298), και ειδικότερα από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=2θ2945, 5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0 Υ=41965θ3) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο), ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, αποτελεί, ενόψει της εξέχουσας τουριστικής σημασίας για χώρα, Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Καταργείται.
3. Καταργείται.
4. Καταργείται.
5. Καταργείται.
6. Καταργείται.

7. Κάθε αναγκαία άδεια για διενέργεια των ενδεδειγμένων επεμβάσεων συντήρησης, αντιστήριξης, διάνοιξης και διαμόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης περιοχή χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από υποβολή σε αυτά των αναγκαίων δικαιολογητικών, άλλως με κοινή απόφαση των συναρμοδίων κατά τα ανωτέρω Υπουργών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών και λοιπών όρων για την ορθή και ασφαλή διενέργεια των εργασιών και επεμβάσεων. Για έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται υποβολή σχετικής μελέτης στην κατά περίπτωση αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και κάθε συναρμόδιο φορέα και διατύπωση γνώμης ως προς τους αναγκαίους όρους. Η γνώμη παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, άλλως, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ως θετική για την έκδοση κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου.

8. κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, απαγορεύεται η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου και στην οριοθετημένη ζώνη της παρ. 1.

Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να προβλέπει:

α) τις χερσαίες ζώνες απαγόρευσης πρόσβασης,
β) τα απώτατα όρια ελεγχόμενης θαλάσσιας πρόσβασης για τους επισκέπτες,
γ) το χρονικό διάστημα απαγόρευσης και ελεγχόμενης θαλάσσιας πρόσβασης σύμφωνα με τις περ. α) και β),
δ) τις κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται στους παραβάτες από τις αρμόδιες αρχές, και ε) κάθε συναφές ζήτημα.

Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται κατόπιν:

αα) γνώμης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, σχετικά με τη συνδρομή κινδύνου ασφάλειας επισκεπτών, και

ββ) εισήγησης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μετά την υποβολή αιτήματος κάθε αρμόδιου φορέα. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δύναται να προβαίνει ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης περιοχής, προς τον σκοπό υλοποίησης των μέτρων απαγόρευσης και ελεγχόμενης πρόσβασης, σύμφωνα ν. 4412/2016 (Α’ 147)».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.