Τοπικό Συμβούλιο Πόλης Ζακύνθου: Θέματα πολιτικής προστασίας | Έχουν απασχολήσει πολλές φορές το τοπικό συμβούλιο

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7ης /19.09.2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: :«Θέματα πολιτικής προστασίας»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 19 Σεπτεβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.20578/12-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5).

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ζαχαρούλα Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσιος Μουζάκης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με θέμα: :« Θέματα πολιτικής προστασίας», αναφέρει ότι τα θέματα πολιτικής προστασίας έχουν απασχολήσει πολλές φορές το τοπικό συμβούλιο. Έχουμε συζητήσει και έχουμε αναλύσει, έχουμε λάβει αποφάσεις και έχουμε αναδείξει το σοβαρό ζήτημα των κατολισθήσεων και της διάβρωσης των πρανών της Μπόχαλης , όμως παρά τη σοβαρότητας της κατάστασης και παρά το ότι έχουν λάβει γνώσει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει ακόμα ξεκινήσει. Επίσης δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έτοιμη μελέτη για το κάστρο, ούτε πρόβλεψη για την αποπεράτωση και τον καθαρισμό του μονοπατιού, παρά το ότι αποτελεί δρόμο διαφυγής και εξυπηρέτησης των πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων σε περίπτωση ανάγκης. Είναι ακόμα επιβεβλημένο για γίνουν ενέργειες και να συνταχθεί σχετική μελέτη για την συντήρηση και ανάδειξη των κτηρίων του κάστρου, προκειμένου να μην γκρεμιστούν και προκειμένου στο μέλλον το κάστρο να μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά και πολιτιστικά. Ένα άλλο καίριο ζήτημα αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στις πέντε λεκάνες που περιβάλλουν την πόλη. Βρισκόμαστε ήδη σε περίοδο βροχοπτώσεων, τα καιρικά φαινόμενα κάθε χρόνο γίνονται βιαιότερα και ήδη έχουμε δει τα αποτελέσματα με τις τεράστιες καταστροφές που έγιναν στη Θεσσαλία. Είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού από ξερόκλαδα και σκουπίδια στις πέντε λεκάνες της Πόλης και στα φρεάτια όμβριων υδάτων, ώστε να αποφύγουμε τυχόν πλημμύρες και καταστροφές, πριν να είναι αργά. Επίσης να προηγούμενη συνεδρίαση μας αναλύσαμε, ενημερωθήκαμε από τους κατοίκους της περιοχής και λάβαμε σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε στους αρμοδίους και αφορούσε στα προβλήματα με της πλημμύρες που αντιμετωπίζει η περιοχή Καλλιτέρου, κοντά στον Άγιο Λύπιο. Πρέπει και στην συγκεκριμένη περιοχή να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες από Περιφέρεια και Δήμο, ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα και να μην συμβούν τα ίδια φαινόμενα με πλημμύρες και ζημιές σε οικίες και επιχειρήσεις, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Διονύσιος Κακολύρης- Βλατζός, ο οποίος ανέφερε ότι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των φορέων είναι υπεύθυνη για όλα τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν. Εάν υπήρχε η σωστή συνεργασία θα είχαμε καλύτερη αυτοδιοίκηση και διοίκηση. Τα μέλη του τοπικού συμβουλίου είχαμε επισκεφτεί την περιοχή της Πικριδιώτισσας και της Παλιάς Βρύσης και είδαμε με τα μάτια μας την κατάσταση που επικρατεί, η οποία είναι ντροπή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν η πρόσφατη κακοκαιρία έπληττε το σημείο θα είχαμε ανυπολόγιστες καταστροφές, θα πλημμύριζε όλη η Πόλη και πιθανών να είχαμε και εκτεταμένες κατολισθήσεις. Πρέπει να συνεργαστούν οι υπηρεσίες και να γίνει από κοινού μελέτη που θα περιλαμβάνει το κάστρο και την ευρύτερη περιοχή, που θα περιλαμβάνει έργα αντιστήριξης, πυροπροστασίας και ανάδειξης της περιοχής.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας, ο οποίος ανέφερε ότι η διάβρωση των πρανών, τα ζητήματα πυροπροστασίας και καθαρισμού του δάσους της Μπόχαλης, ο καθαρισμός και η αποκατάσταση των φθαρμένων φρεατίων σε όλη την Πόλη και ο καθαρισμός και διάνοιξη των τάφρων ομβρίων υδάτων είναι θέματα πολύ σοβαρά, τα οποία πρέπει να επιλυθούν γιατί άπτονται της ασφάλειας των πολιτών. Το φρεάτιο στην οδό Ιωάννη Λογοθετών δεν έχει αποκατασταθεί εδώ και τρία χρόνια, παρά το ότι έχει ενημερωθεί εγγράφως ο Δήμος και αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα αδιαφορίας. Ο Δήμος δείχνει μία αδράνεια σχετικά με το θέματα πολιτικής προστασίας που όμως μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για καταστροφές περιουσιών ή ακόμα και για απώλεια ανθρώπινων ζωών, έχουμε δει πρόσφατα παραδείγματα στην Ελλάδα. Άμμεσα πρέπει να γίνουν οι καθαρισμοί και οι επισκευές που απαιτούνται και να ξεκινήσουν οι μελέτες για την Μπόχαλη. Επίσης άμεσα και με συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και να γίνει κοινοποίηση τους στα σχολεία, στις δημόσιες υπηρεσίες και στους πολίτες, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρξει μία άμεση αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Μεϊντάνης, ο οποίος ανέφερε ότι αυτές τις μέρες από το Δήμο πραγματοποιείται καθαρισμός στη μεγάλη λεκάνη. Όμως είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο Σεπτέμβρη και δεν έχουν γίνει καθαρισμοί και εργασίες στα φρεάτια της Πόλης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Νικόλαος Μαρίνος, όπου ανέφερε ότι η Ζάκυνθος είναι μία σεισμογενής περιοχή και τα έργα αντισεισμικής θωράκισης και πυροπροστασίας, θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή κάθε Δημοτικής Αρχής. Δυστυχώς είδαμε τα αποτελέσματα της απραξίας στη Θεσσαλία πρόσφατα. Οι ανθρώπινες απώλειες και η καταστροφή των περιουσιών ήταν ανυπολόγιστη και πρέπει να μας προβληματίζει . Δυστυχώς έως τώρα δεν έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού τάφρων και φρεατίων τα τελευταία χρόνια. Δεν δίνονται αρκετά χρήματα για την πολιτική προστασία, που θα έπρεπε να είναι απόλυτη προτεραιότητα.

Στη συνέχεια το Πρόεδρος προτείνει:1) να γίνει άμεσος καθαρισμός – αποκατάσταση των φρεατίων όμβριων υδάτων και να ανοιχθούν τα καλυμμένα φρεάτια. 2) Να γίνει καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών και σκουπιδιών από τάφρους και τις πέντε λεκάνες της Πόλης. 3) Να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τα έργα αντιστήριξης των πρανών της Μπόχαλης. 4) Να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αντιστήριξη των τοιχίων του Κάστρου και την αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων εντός του Κάστρου. 5) Να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη καθαρισμού , πυροπροστασίας και αποκατάστασης των μονοπατιών στην περιοχή του δάσους της μπόχαλης. 6)Να γίνουν οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην περιοχή του Καλλιτέρου, πλησίον Αγ. Λύπιου και 6) Σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες να γίνει επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

– το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα,

Ομόφωνα

Αποφασίζει : 1) να γίνει άμεσος καθαρισμός – αποκατάσταση των φρεατίων όμβριων υδάτων και να ανοιχθούν τα καλυμμένα φρεάτια. 2) Να γίνει καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών και σκουπιδιών από τάφρους και τις πέντε λεκάνες της Πόλης. 3) Να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τα έργα αντιστήριξης των πρανών της Μπόχαλης. 4) Να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αντιστήριξη των τοιχίων του Κάστρου και την αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων εντός του Κάστρου. 5) Να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη καθαρισμού , πυροπροστασίας και αποκατάστασης των μονοπατιών στην περιοχή του δάσους της μπόχαλης. 6)Να γίνουν οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην περιοχή του Καλλιτέρου, πλησίον Αγ. Λύπιου και 6) Σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες να γίνει επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Το παρόν πρακτικό να αποσταλεί στον κ. Δήμαρχο , τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, την Δ/νση Δασών Ζακύνθου, την Δ/νση Π.Π Π.Ε Ζακύνθου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου και τον κ. Εισαγγελέα Ζακύνθου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2023.