Δήμος Ζακύνθου: 35-36-37/2023 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6.9.23

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 35η/2023 δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) και με τηλεδιάσκεψη την 06η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 έως 18.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό της ημερησίας διάταξης.

«Έγκριση :

1. Ισολογισμού 31/12/2018(αριθ. 163 παρ. 4 και 164 του Ν. 3463/06) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2018 του Δήμου Ζακύνθου.

2. Της συμπεριλαμβανόμενης στον Ισολογισμό έκθεσης Ελέγχου μεταβολής της Απογραφής Έναρξης 01/01/2011, λόγω νέων προσδιοριστικών στοιχείων που εμφανίστηκαν εντός του έτους 2018 (αριθ.3 υπ.αποφ. 74445/2010) στην Οικονομική υπηρεσία το Δήμου.

3. Έκθεση έλεγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 2018 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

4. Έκθεση έλεγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 και συνέταξε η κα Μαρία Κολυβά Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24141 ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σταύρος Κακολύρης

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 36η/2023 δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) και με τηλεδιάσκεψη την 06η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 έως 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό της ημερησίας διάταξης.

«Έγκριση :

1. Ισολογισμού 31/12/2019(αριθ. 163 παρ. 4 και 164 του Ν. 3463/06) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2019 του Δήμου Ζακύνθου.

2. Της συμπεριλαμβανόμενης στον Ισολογισμό έκθεσης Ελέγχου μεταβολής της Απογραφής Έναρξης 01/01/2011, λόγω νέων προσδιοριστικών στοιχείων που εμφανίστηκαν εντός του έτους 2019 (αριθ.3 υπ.αποφ. 74445/2010) στην Οικονομική υπηρεσία το Δήμου.

3. Έκθεση έλεγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 2019 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

4. Έκθεση έλεγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και συνέταξε η κα Μαρία Κολυβά Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24141 ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σταύρος Κακολύρης 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 37η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 σε μεικτή συνεδρίαση: με φυσική παρουσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού) και με τηλεδιάσκεψη, την 06η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 19.00μ.μ. έως 22.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σταύρος Κακολύρης 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΝ 06/09/2023

1. 4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Οικονομική Υπηρεσία

2. Πορίσματα εσωτερικού ελέγχου 2021 και 2022
κ. Κουτουβίνης

3. Έγκριση Ισολογισμού 2021 Ν.Π.Δ.Δ«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ»
κα Παναγιώτα Πυριόχου
Αν. προϊσταμένη Ν.Π.Δ.Δ.

4. Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ»
κ. Πρόεδρος

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΖ του οικ. έτους 2023.
κ. Κωνσταντίνος Κόκορης Πρόεδρος ΚΕΔΗΖ

6. Αποπληρωμή Χρηματικών Υπολοίπων ΚΕΔΗΖ
κ. Κωνσταντίνος Κόκορης Πρόεδρος ΚΕΔΗΖ

7. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού της ΔΕΥΑΖ έτους 2020
Κα Αικατερίνη Κοτσώνη
Γεν. Δ/ντρια ΔΕΥΑΖ

8. Γ΄ Τροποποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Του άρθρου 100, Ν.3852/2010
Μεταξύ :”Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” και Δήμου Ζακύνθου”
Για την υλοποίηση της πράξης :
Εγκαταστάσεις /δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου
κ. Πρόεδρος

9. Ορισμός υπαλλήλων μηχανικών του Δ. Ζακύνθου ως μελών (προέδρων) σε επιτροπές παραλαβής έργων του άρθρου 172 Ν. 4412/2016
κ. Πρόεδρος

10. Υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Προγρ. «Ιόνια Νησιά» υπ’αριθμ. 2203/09-08-2023/ Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ11-Α/Α : Πρόσκλησης ΟΠΣ 1088 « Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών στην ΠΙΝ με συνέχιση της λειτουργίας του – Συμβουλευτικά Κέντρα»
κ. Στέλιος Πέττας
Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πρόνοιας Κοινωνικών Υποθέσεων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

11. Παράταση σύμβασης για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΗ 9078, ΚΗΗ 9079, ΚΗΗ 9082 και ΚΗΗ 9083».

κ. Νικ. Αρβανιτάκης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 595,20 € ΜΕ ΦΠΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ 15.6471.002 (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2023) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ SMEDEREVO TΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΠ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ IPA Ζακύνθου και IPA Region Pedunavlje Σερβίας
Οικονομική Υπηρεσία

13. Έγκριση αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Ζακύνθου
κ. Πρόεδρος

14. Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Ζακύνθου στο Ο.Τ. 1γ για την ιδιοκτησία με αρ. ΚΑΕΚ 140210101034 του κ. Σπυρίδωνα Μυλωνά του Μαυροειδή και της κας Ελευθερίας Μαρούδα συζ. Σπυρίδωνα Μυλωνά
Δ/νσηΥπηρεσίας Δόμησης

15. Διαγραφές –επιστροφές λανθασμένων χρεώσεων
κ. Πρόεδρος

16. Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων έως 50cc
κ. Πρόεδρος

17. Αιτήσεις πολιτών
κ. Πρόεδρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.