Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ζακυνθίων: Αναγκαιότητα για την αύξηση της συχνότητας αποκομιδής απορριμμάτων στο κέντρο της Πόλης και ειδικά στην περιοχή της παραλιακής

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4ης /27-06-2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα για την αύξηση της συχνότητας αποκομιδής απορριμμάτων στο κέντρο της Πόλης και ειδικά στην περιοχή της παραλιακής».

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45 , στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.14507/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Πέττας, Πρόεδρος

1. Ιωάννης Στάθης, Μέλος

2. Δημήτριος Βερτζάγιας, Μέλος

2. Νικόλαος Μαρίνος, Μέλος

3. Διονύσιος Κακολύρης (Βλατζός),Μέλος

3. Διονύσιος Κόκλας, Μέλος

4. Χρήστος Μεϊντάνης, Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ζαχαρούλα Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, παραβρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κα Κατερίνα Μοθωναίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Αναγκαιότητα για την αύξηση της συχνότητας αποκομιδής απορριμμάτων στο κέντρο της Πόλης και ειδικά στην περιοχή της παραλιακής», αναφέρει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμμάτων σε όλη την Πόλη, σε συνέχεια του γενικότερου προβλήματος που υπάρχει στο νησί. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις έχουμε ενημερωθεί από τον πρώην Διευθυντή καθαριότητας για τα προβλήματα που υπάρχουν με τα οχήματα που υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου λόγω βλαβών και για την έλλειψη προσωπικού. Ως συμβούλιο έχουμε λάβει και στο παρελθόν αποφάσεις επ’ αυτού. Σταθερή θέση του τοπικού συμβουλίου είναι πως ο Δήμος θα πρέπει να φροντίζει για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα αποκομιδή των απορριμμάτων και προκειμένου να συμβεί αυτό θα πρέπει να φροντίζει να επισκευάζει τα οχήματα του και να έχει επάρκεια προσωπικού με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και εργατών ορισμένου χρόνου όταν απαιτείται. Η κατάσταση που επικρατεί σε όλη την Πόλη με τους σπασμένους, άπλυτους και ξεχειλισμένους κάδους είναι απαράδεκτη εν μέσω τουριστικής περιόδου, αλλά και γενικότερα είναι απειλή για τη δημόσια υγεία.

Στην παραλιακή είναι απαράδεκτο να μην υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων σε ορισμένα σημεία και να επιβαρύνονται με τα απορρίμματα των κρουαζιερόπλοιων οι υπόλοιπες γειτονιές της Πόλης. Επιβάλλεται να γίνει εκ νέου χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης και να περιλαμβάνει και κάποια σημεία στην παραλιακή για την εξυπηρέτηση των σκαφών.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας, ο οποίος ανέφερε πως θα πρέπει ο Δήμος να πράξει ότι απαιτείται για να γίνεται συχνότερη αποκομιδή των απορριμμάτων, να τοποθετηθούν καινούργιοι κάδοι και να γίνεται πλύσιμο των ήδη υπαρχόντων και των χώρων που βρίσκονται αυτοί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόλις τρία σημεία στην Πόλη που εξυπηρετούν τα απορρίμματα των καταστημάτων, με αποτέλεσμα τα απορρίμματα να τοποθετούνται όπως- όπως μέσα και έξω από τους κάδους και τα υπολείμματα να ρυπαίνουν τους χώρους, με αποτέλεσμα να έχουμε τρωκτικά και κατσαρίδες παντού. Πρέπει να Δήμος να τοποθετήσει περισσότερους κάδους, να φροντίζει για τον καθαρισμό- απολύμανση τους και του οδοστρώματος και να γίνεται αποκομιδή τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα τη θερινή περίοδο. Επίσης θα πρέπει να γίνουν συστάσεις στα καταστήματα για τις ώρες που επιτρέπεται να βγάζουν τα σκουπίδια και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι έχει σταλεί έγγραφο για να γίνει εκ νέου χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης και σε συνεργασία με τον πρώην Διευθυντή Καθαριότητας κ. Τουρκάκη, είχαν ληφθεί αποφάσεις εφαρμόσιμες που θα βελτίωναν την υπάρχουσα κατάσταση, οι οποίες όμως δεν ικανοποιούσαν το Δήμαρχο και κατέληξαν στο καλάθι των αχρήστων. Ο αναπληρωτής Δημάρχου κ. Νικήτας Σπίνος είχε δεσμευτεί για την προμήθεια 750 καινούργιων κάδων το Μάιο. Σήμερα από πληροφορίες που έχουμε, ο Δήμος έχει παραλάβει 150 κάδους που είναι υπό συναρμολόγηση και πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες όλου του νησιού. Ήδη είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, έως πότε πρέπει να περιμένουμε για να τοποθετηθούν οι κάδοι στην Πόλη; Επίσης πρέπει η Δημοτική Αρχή να πράξει την υποχρέωση της για να γίνεται συχνή και σωστή αποκομιδή σε όλη την Πόλη.

Στη συνέχεια ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας έθεσε το ερώτημα σχετικά με το που βρίσκεται τόσα χρόνια το πλυντήριο κάδων και ποιοι οι λόγοι που δεν επισκευάζεται;

Ο Πρόεδρος προσέθεσε ότι υπάρχει σε ισχύ κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος δεν εφαρμόζεται, γιατί ο Δήμος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του. Εάν ο Δήμος φρόντιζε για την σωστή αποκομιδή θα μπορούσε να επιβάλει πρόστιμα σε όσους δεν είναι σωστοί και να πραγματοποιεί ελέγχους. Ευθύνη όμως πέρα από το Δήμο, έχουν και οι ίδιοι οι πολίτες που δεν ενδιαφέρονται για το κοινό καλό, δεν φροντίζουν τα δένουν τις σακούλες, τις πετούν όπου να ναι και όλες τις όλες τις ημέρας. Γενικά για να διατηρηθεί οι Πόλη καθαρή τη μεγαλύτερη ευθύνη έχει η Δημοτική Αρχή, αλλά μέρος της ευθύνης έχουμε όλοι μας.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Μεϊντάνης ο οποίος ανέφερε ότι το τοπικό συμβούλιο συζητάει συνεχώς τα ίδια θέματα, λαμβάνει αποφάσεις και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Το πρόβλημα των σκουπιδιών είναι σοβαρό και το αντιμετωπίζει όλη η Ζάκυνθος. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει τι φταίει, αν είναι χαλασμένα τα οχήματα, αν δεν υπάρχει προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο, τους ενδιαφέρει να μαζεύονται τα σκουπίδια. Είναι υποχρέωση του Δήμου να μαζεύει τα σκουπίδια, αφού για το λόγο αυτό εισπράττει τέλη. Ο Δήμος δυστυχώς δεν ασχολείται για να λύσει το πρόβλημα. Ο κ. Βουλευτής και η κ. Αντιπεριφερειάρχης δεν βλέπουν μάλλον το πρόβλημα, γιατί θα έπρεπε να είχαν παρέμβει, θα έπρεπε να πιέσουν για τη λύση. Το τοπικό συμβούλιο εντοπίζει και αναφέρει τα προβλήματα, αλλά κανένας δε δίνει σημασία από τους αρμόδιους. Το Ναυάγιο δεν είναι το μόνο πρόβλημα της Ζακύνθου, υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα που θα έπρεπε να απασχολούν, όπως το πρόβλημα με τα σκουπίδια και τα ποντίκια που απειλούν την υγεία του κόσμου. Όλοι εμφανίζονται σε γιορτές και πανηγύρια, αλλά σε σοβαρά θέματα, μένουν αμέτοχοι.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε η Δημοτική Αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνεται συχνότερη και σωστή αποκομιδή απορριμμάτων, να γίνει εκ νέου χωροθέτηση των κάδων σύμφωνα με τις ανάγκες, να προστεθούν νέοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, να πλένονται- απολυμαίνονται οι κάδοι και οι χώροι που αυτοί βρίσκονται και να γίνεται έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση της κανονιστικής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

– το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει η Δημοτική Αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνεται συχνότερη και σωστή αποκομιδή απορριμμάτων, να γίνει εκ νέου χωροθέτηση των κάδων σύμφωνα με τις ανάγκες, να προστεθούν νέοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, να πλένονται- απολυμαίνονται οι κάδοι και οι χώροι που αυτοί βρίσκονται και να γίνεται έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση της κανονιστικής.

Το παρόν πρακτικό να κοινοποιηθεί στον κ. Δήμαρχο, στον Αναπληρωτή Δημάρχου και στην Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2023.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.