ΠΕΔΙΝ: Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Κέρκυρα στις 15.6.23

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 με φυσική παρουσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. α) Πορεία Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος-ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων 2014-2020
β) Ενημέρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027
γ) Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης «Ιόνια Νησιά»
Εισηγητές: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Εμμανουήλ Ορφανουδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Ιονίων Νήσων
Κώστας Ασπιώτης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2021-2027

3. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2023
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

5. Νομική εκπροσώπηση της ΠΕΔ-ΙΝ στην υπόθεση αγωγής Θ.Νιάκα
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

6. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής.
α)  3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 619-05.05.2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
β)  1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 271-09.02.2023 σύμβασης στο πλαίσιο της Προμήθειας του νέου Σεισμολογικού Σταθμού που θα εγκατασταθεί στην Ιθάκη.
γ) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 358-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
δ) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 359-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ε) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 618-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
στ) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 570-03.04.2023 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ζ) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 570-03.04.2023 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
η) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 617-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
θ) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 617-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ι) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 361-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ια) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 363-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ιβ) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 364-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ιγ) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 365-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της ΠΕΔ-ΙΝ

7. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
α) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
β) CITIZENS REGISTRY – Αξιοποίηση Εφαρμογής Μητρώου Πολιτών στους Δήμους των Ιονίων Νήσων
γ) Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΕΔ-ΙΝ
δ) Συνδιοργάνωση Παιδικών Εργαστηρίων Κεραμικής στην Βόρεια Κέρκυρα.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της ΠΕΔ-ΙΝ

8. Ενημέρωση για την συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε νέες Προτάσεις Έργων
α) Έργο “READY1 – Improving the Preparedness of EU Citizens against Natural Disasters through Mainstream Technologies” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027.
β) Έργο “MENTOR – Multi-scale/sEnsor approach for the 3D mapping of Natural landmarks and cultural heritage Towards their prOtection against natuRal and anthropogenic hazards” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA ADRION 2021-2027.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της ΠΕΔ-ΙΝ

9. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

10. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Έγκριση δαπανών ήσσονος αξίας.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

12. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

14. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων
Αλέξανδρος Παρίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.