Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου: Οδηγίες προς ελαιοπαραγωγούς και ελαιουργούς του νησιού

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φωτογραφία: Χαράλαμπος Συγούρος

Οδηγίες προς ελαιοπαραγωγούς και ελαιουργούς της Ζακύνθου

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ανακοινώνει προς τους ενδιαφερόμενους ελαιοπαραγωγούς, ότι την Παρασκευή 28/10/2022 ολοκληρώθηκε η διενέργεια του τέταρτου και τελευταίου για την φετινή χρονιά δολωματικού ψεκασμού στις κοινότητες που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για την τριετία 2021-2023.

Οι κοινότητες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ήταν οι παρακάτω: Κάτω Γερακάρι, Κυψέλη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Φιολίτης, Λαγκαδάκια, Σαρακηνάδο και Σκουληκάδο.

Επισημαίνουμε ότι το εντομοκτόνο σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το SUCCESS 0.24CB (δ.ο. spinosad) και ανάμεσα στον τελευταίο ψεκασμό και την συλλογή του ελαιόκαρπου θα πρέπει να μεσολαβήσουν 14 ημέρες.

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (πρωιμότητα περιοχής, στάδιο ωριμότητας ελαιόκαρπου, ποσοστό καρποφορίας, κλπ) προτείνεται η έναρξη της συγκομιδής. Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη της συγκομιδής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το χρονικό όριο, που απαιτείται να τηρηθεί από τον τελευταίο ψεκασμό, που διενεργήθηκε είτε από την Υπηρεσία, είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο γεωργικό φάρμακο. Η τήρηση του εν λόγω χρονικού ορίου είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο ελαιόλαδο.

Σε ελαιώνες όπου η συγκομιδή θα γίνει πιο όψιμα, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελαιοκάρπου τους και εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα, να προχωρούν στις κατάλληλες φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις, πάντοτε σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους τους. Επισημαίνεται ότι για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.

Γενικότερα και με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου τονίζουμε την ανάγκη εφαρμογής των παρακάτω οδηγιών από τους ελαιοπαραγωγούς και ελαιουργούς της Ζακύνθου:

Α. Ελαιοπαραγωγοί:

Εφαρμογή των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής στον ελαιώνα τους και ειδικότερα:
– Τήρηση των κανόνων ορθής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων όπως αυτοί αναφέρονται στις ετικέτες των προϊόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες των γεωπόνων.
– Διαχείριση των κενών συσκευασιών από τα χρησιμοποιημένα γεωργικά φάρμακα όπως ορίζεται στην ετικέτα τους (συνήθως, τριπλό ξέπλυμα, καταστροφή τους με τρύπημα για διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης τους και ακολούθως απόθεση τους σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση). Να εγκαταλειφθούν οι συνήθεις πρακτικές της ανεξέλεγκτης απόρριψης ή καύσης τους που είναι επικίνδυνες για την δημόσια υγεία αλλά προκαλούν και ρύπανση στο περιβάλλον.
– Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο να γίνεται μέσα σε γιούτινους σάκους (να αποφεύγονται οι νάιλον σάκοι) ή σε παραγωγικές κλούβες που εξασφαλίζουν τον αερισμό του ελαιοκάρπου. Να υπάρχει μέριμνα επίσης για τη μη συμπίεση του ελαιόκαρπου μέσα στα σακιά.
– Προγραμματισμός και συνεννόηση με τους ελαιοτριβείς προκειμένου η έκθλιψη του ελαιοκάρπου να γίνεται άμεσα ή το συντομότερο δυνατό γιατί διαφορετικά υποβαθμίζεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.
– Ελαιόπανα και πλαστικά εξαρτήματα των ελαιοραβδιστικών να είναι κατάλληλα για την επαφή τους με τρόφιμα ώστε να μην μεταφέρονται πλαστικοποιητές στο ελαιόλαδο.
– Χρησιμοποίηση λιπαντικών για την λίπανση της αλυσίδας των αλυσοπρίονων, που να είναι φυτικής προελεύσεως ώστε να μην ρυπαίνεται με ορυκτέλαια το παραγόμενο ελαιόλαδο.
– Αποφυγή διασποράς ή καύσης πλαστικών υλικών, τα οποία πρέπει να συλλέγονται για ανακύκλωση ή ασφαλή αποθήκευσή τους

Β. Ελαιοτριβεία:

Πριν την έκθλιψη :
-Να εξασφαλίζεται ότι οι σάκοι με τον ελαιόκαρπο αποθηκεύονται σε αεριζόμενο χώρο που προστατεύεται από τη βροχή και τον ήλιο. Έτσι, αποφεύγεται το φαινόμενο της υδρόλυσης το οποίο ευνοείται από την αυξημένη θερμοκρασία, την υγρασία και τις πληγές στον ελαιόκαρπο και το οποίο οδηγεί σε αύξηση της οξύτητας, υποβάθμιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και μείωση της εμπορικής του αξίας.

Κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου:
-Εφαρμογή ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής.
-Η έκθλιψη του ελαιοκάρπου πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα με την είσοδο του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο, προς τούτο πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός και συνεννόηση με τους πελάτες ελαιοπαραγωγούς.
-Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης κατά την μάλαξη να μην ξεπερνά τους 30οC γιατί ελαττώνονται τα πτητικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου στα οποία οφείλεται το χαρακτηριστικό του άρωμα και αυξάνεται η περιεκτικότητα σε κηρούς. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται και στην διάρκεια της μάλαξης, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 λεπτά, για την αποφυγή παρουσίας στο τελικό προϊόν ανεπιθύμητων ουσιών αλλά και την πρόκληση οξειδώσεων που υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Σημειώνεται ότι για την τεκμηρίωση της ένδειξης «εξαγωγή εν ψυχρώ», κατά την επισήμανση του ελαιολάδου, απαιτείται η τήρηση αρχείου θερμοκρασιών που να αποδεικνύει ότι κατά την διάρκεια της μάλαξης στο ελαιουργείο η θερμοκρασία μάλαξης ήταν μέχρι 27οC.
-Οι πλαστικοί σωλήνες και οι περιέκτες ελαιολάδου να είναι κατάλληλοι για την επαφή τους με τρόφιμα ώστε να μην μεταναστεύουν πλαστικοποιητές από τους σωλήνες η τους περιέκτες στο ελαιόλαδο. Για όλα τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοσυλλογή – μεταφορά – έκθλιψη) να ζητείται από τους προμηθευτές πιστοποίηση ως προς την καταλληλότητα τους για επαφή με τρόφιμα.

Γ. Μεταφορά και αποθήκευση ελαιολάδου:

Το ελαιόλαδο πρέπει να αποθηκεύεται σε δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα και να διατηρείται σε χώρο σκοτεινό και δροσερό.
Οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη μεταφορά και αποθήκευση του ελαιολάδου. Η επικρατούσα πρακτική μεταφοράς και αποθήκευσης του ελαιολάδου σε σιδηρά βαρέλια πολλά από τα οποία δεν είναι κατάλληλα για την επαφή τους με τρόφιμα είναι απαράδεκτη, υποβαθμίζει την ποιότητα του ελαιολάδου και ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. Η μεταφορά του ελαιολάδου με ευθύνη του παραγωγού, να πραγματοποιείται σε ανοξείδωτα δοχεία ή πλαστικά κατάλληλα για λιπαρά τρόφιμα ή σε σιδηρά δοχεία με κατάλληλη επικάλυψη εσωτερικά για την επαφή τους με τρόφιμα.

Οι χώροι και οι ανοξείδωτες δεξαμενές τυποποιητηρίων, συνεταιρισμών και ελαιοτριβείων παρέχουν καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης του ελαιολάδου από τις αποθήκες των παραγωγών.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του ελαιολάδου πρέπει να εφαρμόζουν ορθή υγιεινή και αποθηκευτική πρακτική και να εγκαθιστούν διαδικασίες ασφάλειας των τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας (τηλ. επικοινωνίας 2695360313).

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΜΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.