Πολιτική Προστασία Π.Ε Ζακύνθου: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικούς δρόμους κ.τ.λ καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2022

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α΄107/30.05.1997) περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το Ν.2647/98 (ΦΕΚ Α΄237/22.10.1998) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Τα άρθρα 11 και 12 του Ν.3013/02 (ΦΕΚ Α΄102/01.05.2002) περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»

5. Τις διατάξεις (α) των άρθρων 5, 11 και 12 του Νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄) (β) την παρ. 1 του άρθ. 112 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73 τ. Α΄) (γ) του άρθρου 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 τ. Α΄) (δ) του άρθρου μόνου του Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157 τ. Α΄) (ε) των άρθρων 282 και 283 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)

6. Το Π.Δ 184/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α΄) περί «Σύστασης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του»

7. Το Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20 τ. Α΄) περί «Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

8. Την υπ’ αρ. 2093/23-03-2022, Εγκύκλιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα: Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)και Συντονιστικών Οργάνων ( Σ.Τ.Ο.) και διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022.

13. Την υπ’ αρ. 9313/02-06-2020 ( ΑΔΑ ΡΓ2Ξ46ΜΤΛΒ-62Φ) Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα την «εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρόμους, περιαστικά δάση και εν γένει δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (ευπαθείς περιοχές) κατά την αντιπυρική περίοδο σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους»

9. Την υπ’ αρ. 2902/27-04-2022 ( ΑΔΑ ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) Εγκύκλιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα: Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 «Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση».

10. Την υπ’ αρ. 4578/26-05-2022 (ΑΔΑ 6Ρ7Ψ46ΝΠΙΘ-9ΨΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα: Έκδοση ημερήσιου χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2022

11. Την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη « Ξενοκράτης» ( ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛ-ΥΤΧ)

14. Τα αναφερόμενα στη σύσκεψη του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οποία το εν λόγω Όργανο: α. εξετάζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών β. εκτιμώντας την ετοιμότητα των εμπλεκομένων κρατικών φορέων και των ΟΤΑ σε μέσα και Υπηρεσίες γ. λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των τελευταίων αντιπυρικών περιόδων

15. Την 84264/1392/21-06-2016 με ΑΔΑ:6Λ8ΠΟΡ1Φ-ΥΧΘ εξουσιοδότηση του εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΠ.Δ.ΠΕ.Δ.Ε. & Ι. προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, όπως με εντολή του προς τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

16. Τις προτάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της ΠΕ Ζακύνθου, όπως διαμορφωθήκαν κατά την συνεδρίαση της 26ης Μαϊου 2022, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου και του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επιβάλλουμε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων καθημερινά από τη Δύση έως την Ανατολή ηλίου της επόμενης μέρας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2022, στους δασικούς δρόμους , περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα πάρκα και άλση των κάτωθι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων :

Βασιλικός , Βουγιάτο , Λαγκαδάκια, Φιολίτι, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκας, Σκουλικάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχαιράδο, Καταστάρι, Κερί, Μαραθίας, Απελάτι, Αγαλάς, Λιθακιά, Κοιλιωμένο, Μαριές, Αγ. Λέων, Γύρι, Εξωχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολίμες, Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνι, Ζακυνθίων, καθώς και το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης εισόδου όλο το 24ωρο, κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου κατηγορία κινδύνου

4 (Πολύ Υψηλή)

5 (Κατάσταση Συναγερμού).

    • Λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητάς τους για τον εγκλωβισμό πολιτών, επιβάλλουμε το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης εισόδου όλο το 24ωρο, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, στους κάτωθι ΑΔΙΕΞΟΔΟΥΣ δασικούς δρόμους, όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς θα προβλέπει βαθμό επικινδυνότητας 3 (Υψηλή)

 

ΑΔΙΕΞΟΔΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΡΟΜΟΙ – ΔΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΒΟΛΙΜΕΣ

Σέλινας

Αγ. Ανδρέας

Από Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Κρημνών έως πλάτωμα Ναυαγίου

ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ

Στόμιο

Πόρτο Βρώμη

ΜΑΡΙΕΣ

Πόρτο Βρώμη

Στενίτης

ΕΞΩ ΧΩΡΑ

Αμυράς

ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΟ

Κορακονήσι

ΑΓΑΛΑΣ

Πλακάκι

Από Ταβέρνα Σπηλιά Δαμιανού προς Θάλασσα

ΚΕΡΙ

Από Διασταύρωση δασικού δρόμου Φάρου προς Θέα Μυζήθρων

Διασταύρωση δρόμου Δεξαμενής

προς Σκοπό Κερίου

Κακαβάκι

ΑΡΓΑΣΙ

Από Αγούλου έως Σκοπιώτισσα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Από Ε.Ο. Ζακύνθου – Βασιλικού – Δάφνη

Από Ε.Ο. Ζακύνθου – Βασιλικού – Μέλα

ΜΠΟΧΑΛΗ

Μπόχαλη – Κάναλη

Μοβίντα – Δασικός δρόμος κάτω από το Κάστρο

Μοβίντα – Πικριδιώτισσα

 

Η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης, αποκλειστικά για τη μετακίνηση τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα ανωτέρω έχουν ισχύ έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31-10-2022.

Για κάθε παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ.

Αρμόδιες Αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της Απόφασης Απαγόρευσης και τη Βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου και της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ζακύνθου.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού δια των τοπικών ΜΜΕ για την επικρατούσα κατάσταση.

Παρακαλείσθε για την άμεση και ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.