Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ζακύνθου: Απαράδεκτη εικόνα από την ύπαρξη αυτοφυούς βλάστησης που παραμένει άκοπη σε Δημοτικούς Χώρους και Κοιμητήρια, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ζακυνθίων

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5ης /29-05-2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτη εικόνα από την ύπαρξη αυτοφυούς βλάστησης που παραμένει άκοπη σε Δημοτικούς Χώρους και Κοιμητήρια, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ζακυνθίων»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 29 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 03:30 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.9929/24-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Απαράδεκτη εικόνα από την ύπαρξη αυτοφυούς βλάστησης που παραμένει άκοπη σε Δημοτικούς Χώρους και Κοιμητήρια, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ζακυνθίων», αναφέρει ότι η εικόνα των Δημοτικών Χώρων και κοιμητηρίων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ζακυνθίων, είναι απαράδεκτη και εγκυμονεί κινδύνους πυρκαγιάς, εξ αιτίας της αυτοφυούς βλάστησης και λόγω ότι ο Δήμος δεν έχει προβεί έως σήμερα στην απαραίτητη κοπή και καθαρισμό αυτής.

Προς απόδειξη αυτών υπάρχει φωτογραφικό υλικό, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα ο κ. Δήμαρχος και οι αρμόδιες Υπηρεσίες να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή του ενδεχόμενου πυρκαγιάς, αλλά και για την γενικότερη εικόνα των δημοτικών χώρων και κοιμητηρίων.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να αποσταλεί το παρόν πρακτικό στον κ. Δήμαρχο, στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, την Διεύθυνση Καθαριότητας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον κ. Εισαγγελέα Ζακύνθου, για δικές τους ενέργειες.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη:

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– την εισήγηση του Προέδρου.

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει, να αποσταλεί το παρόν πρακτικό στον κ. Δήμαρχο, την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, την Διεύθυνση Καθαριότητας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον κ. Εισαγγελέα Ζακύνθου, για δικές τους ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.