Δήμος Ζακύνθου: Καθαρισμός τάφρων, Νεκροταφείων, Πλατειών, Σχολικών Συγκροτημάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Θέμα: «Καθαρισμός τάφρων, Νεκροταφείων, Πλατειών, Σχολικών Συγκροτημάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου»

Σχετ.: 1) Το υπ΄ αρίθ.:6653/2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

2) Το υπ΄ αρίθ.: 6674/08-04-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας

3)Το υπ΄αρίθ.: 6870/11-04-22 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου

4)Το υπ΄ αριθ.:6921/11-04-22 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Εν συνεχεία του από 6870/11-04-22 εγγράφου προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών επεξηγώ και προσθέτω τα κάτωθι:

1) Προφανώς άλλο είναι το αντικείμενο της Δ/νσης Καθαριότητας και άλλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.

Τα αντικείμενα , ο σκοπός και οι χρονικοί περιορισμοί εκτέλεσης των διαφόρων έργων και παροχής υπηρεσιών διαφέρουν στις δύο (2) Διευθύνσεις.

Ένα από τα αντικείμενα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι όπως ανεφέρθη στο πρόσφατο Συντονιστικό Συμβούλιο από τον κ.Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, ο καθαρισμός τάφρων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από χόρτα. Αυτό πρέπει να γίνει εντός του Απριλίου ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση και μετάδοση πυρκαγιών από ξερά χόρτα όπως επίσης και τον χειμώνα δια την ασφάλεια των οδηγών από τους τάφρους.

Λαμβανόμενων υπόψη των κάτωθι:

α) Τα μήκη των τάφρων για την κοπή χόρτων διπλασιάζονται διότι αφορούν και τις δυο πλευρές των δημοτικών δρόμων οπότε εκτιμώνται τουλάχιστον σε 5.000 χλμ. περίπου.

β) Δια την μη μετάδοση της πυρκαγιάς η αποκοπή των χόρτων στους τάφρους πρέπει να γίνει και εσωτερικά οπότε δεν αρκεί ο επιφανειακός με το οδόστρωμα καθαρισμός από συρόμενους μηχανισμούς τρακτέρ αλλά απαιτούνται ειδικές σπαστές μπούμες αποκοπής χόρτων και φορητά μηχανήματα πλάτης.

γ) Η αποκοπή των χόρτων αφού μεγαλώσουν αρχάς Απριλίου θα πρέπει να γίνει εντός ενός(1) μηνός περίπου διότι μετά ξεραίνονται και είναι επικίνδυνα για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Δια τούτο οι εργασίες αυτές αφορούν την Δ/νση περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και πρέπει να γίνουν με αναθέσεις ανά Δημοτική Ενότητα ώστε να αποφευχθούν οι απρόβλεπτες καθυστερήσεις των διαγωνισμών με ενδεχόμενες επαναλήψεις και χρονοβόρες ενστάσεις των εργοληπτών. Αυτά είναι αδύνατον να προκαθοριστούν χρονικώς και πολύ περισσότερο ανέφικτο να περιοριστεί η ολοκλήρωση των εργασιών στην χρονική διάρκεια ενός μηνός από ένα και μόνο εργολήπτη για όλο το νησί.

δ) Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής και το συγκεκριμένο μικρό χρονικό όριο ολοκλήρωσής της.

Ορθώς η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου εισηγήθη και η Οικονομική Υπηρεσία ενέκρινε στον προϋπολογισμό δαπάνη 15.000€ για κάθε Δημοτική Ενότητα με εξαίρεση την Δ.Ε. Ζακυνθίων που το ποσό είναι 50.000€ λόγω της μεγάλης έκτασης των Νεκροταφείων, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός συνετάχθη και ενεκρίθη από την αρμόδια Οικονομική Δ/νση του Δήμου και εν συνεχεία από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και την Προϊσταμένη Υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου).

Η Δ/νση Περιβάλλοντος συνέταξε έξι (6) ισάριθμες με τις Δημοτικές Ενότητες μελέτες οι οποίες ενεκρίθησαν από την Οικονομική Επιτροπή την 01/4/2022 και απεστάλησαν στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών δια την ανάθεση της κοπής των χόρτων.

Η Οικονομική Υπηρεσία αντί να προωθήσει την άμεση ανάθεση έχοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα απευθύνεται με το υπ΄ αριθ.6653/08-04-22 έγγραφο της στην Δ/νση Καθαριότητας που δεν έχει καμία σχέση με την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, με την ερώτηση εάν εκείνη έχει την δυνατότητα να εκτελέσει την Υπηρεσία κοπής των χόρτων. Η Δ/νση Καθαριότητας ορθά απαντά «καρφώνοντας» και την Δημοτική Αρχή (Οικονομική Επιτροπή, Αντιδημάρχους και Πρόεδρο Δ.Σ.) ότι εάν είχε επισκευάσει και είχε μηχανικά μέσα και προσωπικό θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην ανάληψη αυτής της Υπηρεσίας.

Βάσει αυτής της απάντησης η Οικονομική Υπηρεσία με ενημέρωσε με το υπ΄αρίθ.6674/08-04-22 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας ότι αδυνατεί να προβεί σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση των υπηρεσιών κοπής των χόρτων. Απήντησα με το υπ΄ αριθ.6870/11-04-2022 έγγραφό μου ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν έχει ούτε το μηχανικό εξοπλισμό αλλά ούτε και το προσωπικό άλλωστε θα ήταν τούτο απολύτως ανέφικτο λόγω χρονικού περιορισμού και υπερβολικά δαπανηρό εάν επεδιώκετο να εκτελεστεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Εκτός αυτού πολλοί διαγωνισμοί διαφόρων έργων θα μπορούσαν να γίνουν από το Τμήμα Τεχνικών Ειδικών Συνεργείων εάν διέθετε μηχανήματα και τεχνικό προσωπικό, αυτό όμως δεν είναι λόγος να σταματήσουν οι διαγωνισμοί των έργων.

Αφού έλαβα υπόψη μου τα ανωτέρω συνέταξα γραπτή εντολή να γίνουν άμεσα οι αναθέσεις δια την κοπή των χόρτων, το αποτέλεσμα ήτο να μου απαντήσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με το υπ΄αριθ.6921/11-04-2022 έγγραφό της ότι:

«Βάσει της Αρχής της Οικονομικότητας και της χρηστής διοίκησης δεν μπορούμε να προβούμε στις αναθέσεις. Συνεπώς η εντολής σας με αρ. εγγράφου 6870/11-04-22 δεν δύναται να εκτελεστεί εάν δεν προσκομιστεί ανάληψη βεβαίωσης περί της μη δυνατότητας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού από την αρμόδια Υπηρεσία.»

Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι η Δ/νση Καθαριότητας είναι η αρμοδία Υπηρεσία δια να εκτελεί έργα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.

Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί η Οικονομική Υπηρεσία κατά την σύνταξη του Προϋπολογισμού δεν ερώτησε τότε την Υπηρεσία Καθαριότητας και το θυμήθηκε τώρα που σε λίγο καιρό τα ξερά χόρτα θα είναι αιτία πυρκαγιών γεγονός που ως φαίνεται δεν την ενδιαφέρει.

Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί επικαλείται λόγους οικονομικότητας και χρηστής διοίκησης ενώ γνωρίζει από την οικονομική διαχείριση του Δήμου ότι αυτοί οι λόγοι αποτελούν την σημαία της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Συμπερασματικά σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, λόγω χρηστής διοίκησης του Δήμου, δεν είναι δυνατόν να αποκοπούν τα χόρτα από τους τάφρους ανεξάρτητα από την αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς και την συνεπαγόμενη κοινωνική απαξίωση του Δημάρχου.

Προ ημερών πλησίασα έναν νέο από τους 4-5 εργάτες που σκούπιζαν κομμένα χόρτα στα παρτέρια μπροστά από το Δημαρχείο και του είπα χαμογελώντας «παιδί μου είσαι 25-30 χρονών και σκουπίζεις όπως ο παππάς την Αγία Τράπεζα εν ώρα λειτουργίας. Είναι που ντρέπομαι αλλιώς θα έπαιρνα την σκούπα και θα έφτανα σε 5 λεπτά έως το τέρμα της πλατείας». Εχαμογέλασε και μου είπε «εντάξει Δήμαρχε».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.