Νικήτας Αρετάκης: Εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης δημοτών για τα πεπραγμένα του Δήμου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φωτογραφία: Χαράλαμπος Συγούρος

Η Δημοτική Αρχή ξεκινά από σήμερα να δημοσιοποιεί τα πεπραγμένα της σε εβδομαδιαία δελτία ενημέρωσης των δημοτών, αφενός για να συμπληρώσει τη συχνά ελλειμματική πληροφόρηση του Πολίτη, αφετέρου δε για να αποκαταστήσει την αντικειμενική αλήθεια όταν αυτή επιχειρείται να αποσιωπηθεί ή να αλλοιωθεί από το σύνολο σχεδόν των αντιπολιτευόμενων Παρατάξεων με την παραπληροφόρηση γνωστών διαπλεκόμενων συμφερόντων…

Ι.ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:
1.Ηλεκτρική παροχή στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων στο Λίβα, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ .
2.Οδός αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή Λίβα, προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ .
3. Επισκευές δημοτικών οδών, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ .
4. Αγροτική οδοποιία , προϋπολογισμού επτακοσίων σαράντα χιλιάδων (740.000) ευρώ.
5. Κατασκευή Παιδικών Χαρών, προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
6. Επισκευή Παιδικών Σταθμών προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.
7. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (περιοχή «Ξεχωριάτη» κλπ), προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) ευρώ.
8. Αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
9. Επισκευές Σχολείων, προϋπολογισμού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
10. Επισκευές Νεκροταφείων, προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
11. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Άγιο Λέοντα έως Εξωχώρα, προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
12. Αγορά απορριμματοφόρων και λοιπού εξοπλισμού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.
13. Κλειστό Γυμναστήριο Παναγούλας , προϋπολογισμού εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες (114.000) ευρώ.

ΙΙ.ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
1.Κατασκευή Εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στο Λίβα προϋπολογισμού δεκαπέντε εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων (15.206.000) ευρώ.
2.Ανάπλαση «Λαϊκών Κατοικιών» προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.
3.Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) ευρώ.
4.Ανάπλαση οδού Ταβουλάρη προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) ευρώ.
5. «Οpen Mall», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων (1.900.000) ευρώ.
6. Αποκατάσταση και ανάπλαση Δημοτικών Χώρων, προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
7. Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών (Καλαμάκι, Τερτσέτη κλπ.) προϋπολογισμού επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων και τριάντα (782.030) ευρώ.
8.Αναβάθμιση βιολογικού Πόλης, προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ.
9. Γήπεδα, προϋπολογισμού τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσαρα (315.994) ευρώ.

ΙΙΙ.ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ:
1. Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.
2. «Πράσινο Σημείο», διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων (1.900.000) ευρώ.
3. Γήπεδο Αγίου Κύρηκα προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.
4. Ράμπες πρόσβασής στη θάλασσα και υποστηρικτικών υποδομών για ΑμεΑ σε τέσσερεις παραλίες του Νησιού, προϋπολογισμού διακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων (225.000)ευρώ.
5. Αγωγός Ύδρευσης οδού Φιλικών προϋπολογισμού εννιακοσίων χιλιάδων (900.0000 ευρώ.
6. Αγωγός Ύδρευσης Λούχα-Γύρι, προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.
7. Αποκατάσταση ενετικής Βαρδιόλας στο «Μικρό Νησί», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο (60.952) ευρώ.
8. Αποκατάσταση και ανάπλαση δημοτικών χώρων άθλησης και αναψυχής Δήμου Ζακύνθου, προϋπολογισμού τετρακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά (405.957) ευρώ.
9. Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
10. Μέτρα βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθηση ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου προϋπολογισμού τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τέσσερα (413.854) ευρώ.
11. Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα της ΔΕΥΑΖ προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων επτακόσια είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ (2.722.926).
12. Ανάπλαση πλατείας Φιολιτίου και μετατροπή του παροπλισμένου μονοθέσιου Σχολείου σε Μουσείο Ιστορικής Μνήμης, ανάπλαση πλατείας Μπόχαλης, εργασίες συντήρησης και επισκευών Λόφου Στράνη, τετρακόσιες εικοσιεννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά (429.999) ευρώ.
13. Ναυαγοσώστες και ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, προϋπολογισμού εννιακοσίων εικοσι οκτώ (928.000) χιλιάδων ευρώ.
14. Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση οδικού δικτύου, προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
15. Προμήθεια εξοπλισμού Ναυαγοσωστών προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων (10.000) ευρώ.

IV.ΕΡΓΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ:
Καθαρισμός παραλιών, υλικά εξοπλισμού γηπέδων, επισκευές δημοτικών κτιρίων, ανακατασκευή Πεζοδρομίων, οδική ασφάλεια και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου (λακούβες, πινακίδες κ.α.), περιφράξεις, επισκευές θεάτρων, κατασκευές σταμπωτών, τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση φρεατίων, κατασκευή οστεοφυλακίου, ανάπτυξη ευροζωνικών δικτύων Wi-Fi, κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων, διάνοιξη και καθαρισμός τάφρων, ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου και Δημαρχείου Βολιμών, κατασκευή ειδικού Σχολείου ΕΝΕΓΗΛ, παρεμβάσεις σε διδακτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επισκευές «Ξενοπούλειου Βιβλιοθήκης», κοπή δέντρων, διαμορφώσεις πυροσβεστικών δασικών οδών, καθαρισμός χώρων εναπόθεσης ογκωδών (χωματερών), προμήθεια και χρήση στις διάφορες δημοτικές ενότητες οικοδομικών υλικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ξυλείας, μορφοσιδήρου κλπ.

Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε έργα καθημερινότητας με τη συμμετοχή των τοπικών Προέδρων.

V.ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 28-3-2022 ΕΩΣ 3-4-2022:
1.ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

1α. Αντικατάσταση τμήματος επέκτασης αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγ. Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Αγ. Λέοντας: ΕΚΠΤΩΣΗ 21.90% (28-03-2022).
1β. Εργασίες συντήρησης και επισκευών Λόφου Στράνη, Μπόχαλης, Φιολιτίου: ΕΚΠΤΩΣΗ 15% (31-03-2022).

2. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ:

2α. Οδοποιία «Ναυαγίου» και δημοτικών οδών Ζακύνθου, προϋπολογισμού διακόσιων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.0000) ευρώ.
2β. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες προϋπολογισμού διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) ευρώ.
2γ. Συντήρηση και επισκευή εξωτερικών χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων προϋπολογισμού τριακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων οχτακόσιων ογδόντα οκτώ (325.888)ευρώ.

3.Συνεχίζεται η εκτέλεση της σύμβασης 40.000€ για τη διάστρωση διαδρόμων του Α’ Νεκροταφείου και υπεγράφει σύμβαση για αντιπλημμυρικά έργα στο Λαγανά ύψους 30.000 €.

4.Συντάσσονται οι μελέτες για το Γήπεδο Ρομυρίου και την κοπή χόρτων στις διάφορες Δημοτικές Ενότητες.

5.Ολοκληρώθει η μελέτη Ναυαγοσωστών για τη διενέργεια σχετικού Διαγωνισμού.

6. Υπεβλήθη πλήρης φάκελος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Νέου Δημοτικού Θεάτρου.

7.Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις ανακαίνισης του Πνευματικού Κέντρου.

8.Την 01-04-2022 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφάσισε την επανάληψη του Διαγωνισμού για την αντικατάσταση του αγωγού στην οδό Φιλικών, όπως επίσης και το πρακτικό διαγωνισμού δια την αντικατάσταση τμήματος επέκτασης αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγ. Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Αγ. Λέοντας με έκπτωση 21.90%.
Επιπλέον αποφάσισε την παράταση, για δύο επιπλέον μήνες, ήτοι έως 31-05-2022, της απασχόλησης του προσληφθέντος λόγω κορονοϊού προσωπικού.

9.Την 31-03-2022 υδροφόρες του Δήμου συνέδραμαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου για την κατάσβεση των πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις των χωριών Εξωχώρα και Ορθωνιές. Λόγω του ότι οι δεξαμενές της ορεινής περιοχής ήταν άδειες διεφάνει η αυθαιρεσία και οι συνέπειες της απόφασης της παρόχου Εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας να διακόψει τις παροχές και να μην είναι δυνατή η ύδρευση των ορεινών με αποτέλεσμα να μεταφέρεται το νερό από τις γεωτρήσεις του Κατασταρίου.

10.Την 01-04-2022 εξετελέσθει η δοθείσα εντολή εις τον Νομικό μου Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Στραβόλαιμο να υποβάλουμε για λογαριασμό της ΔΕΥΑΖ ασφαλιστικά μέτρα κατά της παρόχου Εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω του αντισυμβατικού τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων και της επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια της εφαρμογής των ενεργειών της. Τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα θα συζητηθούν την Τρίτη 05-04-2022.

11.Κατεβλήθη το αντίτιμο του χρέους την 01-04-2022 για την λειτουργία της γεώτρησης τροφοδοσίας του κεντρικού αγωγού της Πόλης Γ9 και παρόλες τις διαβεβαιώσεις από την Εταιρία ότι θα συνδεθεί και θα λειτουργήσει η γεώτρηση τούτο δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.

12.Γίνονται σοβαρές προσπάθειες ώστε να επιλυθεί το θέμα της ύδρευσης του Νησιού κατά τρόπον άμεσο και αποτελεσματικό, παρά την ακαταλληλότητα των δικτύων και την άρνηση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο με αποφάσεις του τον Ιανουάριο και το Νοέμβριο του 2020 ακύρωσε τις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη της ΔΕΥΑΖ.

13.Την 30-03-2022 με επεσκέφθη στο γραφείο μου εκπρόσωπος της εταιρίας «ΕCO GLOB» στον οποίο εξήγησα τις οικονομικές συνέπειες που έχει για το Δήμο η υπογραφή της σύμβασης και του εγνώρισα ότι προσεχώς θα επιδιωχθεί η επίλυση της μεταξύ μας διαφοράς με προσφυγή στην αστική Δικαιοσύνη μετά από συνεννόηση με τη νομική μας Υπηρεσία.

14.Επικείμενης της συζήτησης και της εξέτασης μαρτύρων της Αγωγής του κου Κωνσταντίνου Μηχανού κατά της ΔΕΥΑΖ, με την οποία αιτείται την έντοκο καταβολή ποσού 170.762,50 € από την ΔΕΥΑΖ για μεταφορά λυματολάσπης από το βιολογικό και άλλες εργασίες παρασχεθείσες κατά το παρελθόν, ως επίσης και επικείμενων δικών που αφορούν τις διάφορες κατά καιρούς συσταθείσες δημοτικές ανώνυμες Εταιρίες και της εκ των λόγων τούτων ενδεχόμενης σοβαρής οικονομικής ζημίας για το Δήμο, έκρινα απαραίτητη τη γνωμοδότηση της νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και του νομικού μου Συμβούλου δια την ορθή νομική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

15.Την 28η Μαρτίου 2022, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΖ κ. Ζαρκάδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπέβαλλε την παραίτησή του για τους λόγους που εξέθεσε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΤΙΓΜΑ», πριν ενημερώσει τον Πρόεδρο της Εταιρίας.
Χωρίς να συμμερίζομαι τους λόγους που αναφέρει ως αιτία της παραίτησής του, θεωρώ ότι περισσότερο πιθανές αιτίες είναι:

Α. Η διαφοροποίησή μου από τη δική του πρόταση, όσον αφορά την αξιολόγηση της προτεραιότητας κατασκευής των έργων του προγράμματος «Τρίτση».

Με τη διαφοροποίηση μου αυτή επέλεξα ως προτεραιότητα την αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του οδικού δικτύου από τη μελέτη της τηλεμετρίας της εταιρίας ΑΒΒ.

Β. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος συνεπειών όσον αφορά τις ευθύνες ομαλής λειτουργίας ύδρευσης και αποχέτευσης το προσεχές θέρος.

Γ. Η αποδοχή από το Δικαστήριο της υποβληθείσας ένστασης για το Διαγωνισμό, η οποία θα έχει τις δικές της συνέπειες στην κατασκευή του έργου.

16.Την εβδομάδα αυτή έγινε σχετική διαβούλευση με την Οικονομική Υπηρεσία και ολοκληρώνεται για να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ο Προϋπολογισμός του έτους 2022, ο οποίος για πρώτη φορά στην Ιστορία του Δήμου μας, με τόσο άσχημες συγκυριακές συνθήκες που διαδέχονται η μία την άλλη (κορονοϊός, «Ιανός», κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενεργειακή και οικονομική Κρίση) παρουσιάζει σύνολο εσόδων-εξόδων 92.980.388,89€.

Αξίζει να ενημερώσω τους δημότες ότι πρόσφατα με επεσκέφθη στο γραφείο άγνωστο
σε εμέ στέλεχος μεγάλης εταιρίας, παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος μου είπε ότι επειδή η Εταιρία του έχει πεισθεί πως ο Δήμος Ζακύνθου έχει οικονομική αξιοπιστία, προτίθεται να μας καταθέσει πολύ συμφέρουσα προσφορά εφόσον αποδεχτούμε τη συνεργασία του και ρυθμίσουμε τις σχετικές μας οφειλές στον τομέα της Ενέργειας.
Πέραν τούτου θεωρώ ότι και η ΔΕΗ αντιμετωπίζει ευνοϊκά την επάνοδο της ΔΕΥΑΖ στους πελάτες της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.