Τοπικό Συμβούλιο Πόλης Ζακύνθου: Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αστικών, περιβαντολλογικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της περιοχής τους (ΥΠΕΝ)

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 2ης /17-03-2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αστικών, περιβαντολλογικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της περιοχής τους (ΥΠΕΝ)»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 17 Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 03:30 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.4726/11-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6). Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Ζαχαρούλα Ι. Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αστικών, περιβαντολλογικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της περιοχής τους (ΥΠΕΝ)», αναφέρει ότι έχει δημοσιευθεί στη Διαύγεια Πρόσκληση προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας, να αποδυθούν σε αγώνα δρόμου, εφόσον έχουν προετοιμάσει ώριμες και τεκμηριωμένες μελέτες, να καταθέσουν σχεδόν αμέσως φακέλους προτάσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν γενναία και ζεστή χρηματοδότηση για έργα αστικών, περιβαλλοντικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της περιοχής τους. Η πρόσκληση αφορά στην  υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου», που χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 203, 9 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και καλύπτει μόνον νέες παρεμβάσεις και νέα έργα, που δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα χρηματοδότησης,  σε συνολικά 7 άξονες. Στις επιλέξιμες δαπάνες των έργων που θα επιλεγούν δύναται να συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες ωρίμανσης των προτάσεων.

Η Πρόσκληση πρέπει να προωθηθεί προς το κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να γίνουν διαμορφωθούν ολοκληρωμένες προτάσεις, ώστε να ενταχθούν έργα και να εξασφαλισθούν χρηματοδοτήσεις.

Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας, ο οποίος ανέφερε ότι δίνεται η ευκαιρία, με την παρούσα πρόσκληση του ΥΠΕΝ, να προταθεί από το Δήμο να ενταχθούν οι αναπλάσεις των περιοχών «Κρυονέρι» και «Καμίνια». Ιδιαίτερα για την ανάπλαση της περιοχής του Κρυονερίου, πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα το έργο ώστε να ωφεληθούν οι Δημότες και να αποφευχθεί στο μέλλον να ιδιωτικοποιηθεί η περιοχή.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Ιωάννης Στάθης ο οποίος ανέφερε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από το ΤΑΥΠΕΔ, ώστε να παραχωρηθεί προς ενοικίαση η περιοχή της παραλιακής ζώνης του Κρυονερίου, γεγονός που εμπόδιζε την όποια παρέμβαση από το Δήμο στην περιοχή.

Συνεπώς πρέπει πριν ο Δήμος προχωρήσει σε πρόταση να αναζητηθεί πρώτα το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να αποσταλεί το παρόν πρακτικό στο κ .Δήμαρχο Ζακύνθου, και στο Δ.Σ, προκειμένου να λάβουν γνώση για την Πρόσκληση με τίτλο «Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αστικών, περιβαντολλογικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της περιοχής τους (ΥΠΕΝ)» και να γίνει ερώτηση προς τις Διευθύνσεις Δόμησης και Οικονομικών, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλιακής ζώνης Κρυονερίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά με: να αποσταλεί το παρόν πρακτικό στο κ .Δήμαρχο Ζακύνθου, και στο Δ.Σ, προκειμένου να λάβουν γνώση για την Πρόσκληση με τίτλο «Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αστικών, περιβαντολλογικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της περιοχής τους (ΥΠΕΝ)» και να γίνει ερώτηση προς τις Διευθύνσεις Δόμησης και Οικονομικών, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλιακής ζώνης Κρυονερίου.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη:

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– την εισήγηση του Προέδρου.

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει να αποσταλεί το παρόν πρακτικό στο κ .Δήμαρχο Ζακύνθου, και στο Δ.Σ, προκειμένου να λάβουν γνώση για την Πρόσκληση με τίτλο «Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αστικών, περιβαντολλογικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της περιοχής τους (ΥΠΕΝ)» και να γίνει ερώτηση προς τις Διευθύνσεις Δόμησης και Οικονομικών, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλιακής ζώνης Κρυονερίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.