Τοπικό Συμβούλιο Πόλης Ζακύνθου: Αίτημα ομάδας κατοίκων περιοχής «Αγίου Λύπιου- Καλλιτέρο» για τοποθέτηση φρεατίων (σχαρών) και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 2ης /17-03-2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Αίτημα ομάδας κατοίκων περιοχής «Αγίου Λύπιου- Καλλιτέρο» για τοποθέτηση φρεατίων (σχαρών) και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 17 Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 03:30 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.4726/11-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Ζαχαρούλα Ι. Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Αίτημα ομάδας κατοίκων περιοχής «Αγίου Λύπιου- Καλλιτέρο» για τοποθέτηση φρεατίων (σχαρών) και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων», αναφέρει ότι: Σε συνέχεια του εντός ημερησίας θέματος σχετικά με την «Αίτημα ομάδας κατοίκων περιοχής «Αγίου Λύπιου- Καλλιτέρο» για τοποθέτηση φρεατίων (σχαρών) και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων», πρέπει να αναφέρουμε ότι ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής πλησίον του Αγίου Λύπιου στην περιοχή Καλλιτέρο, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις ιδιοκτησίες τους, από πλημμύρες που συμβαίνουν λόγω ισχυρών νεροποντών στην περιοχή και προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε οικίες και θερμοκήπια, με αποτέλεσμα να τους προκαλούνται κατ’ εξακολούθηση μεγάλες υλικές και οικονομικές ζημιές. Για το συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε ενημέρωση και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο σημείο, όπου επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί των κατοίκων και ύστερα από διαμεσολάβηση και πίεση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες επιτεύχθηκε να διανοιχθούν και να καθαριστούν οι τάφροι στην περιοχή.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Ιωάννης Στάθης, ο οποίος επισήμανε ότι το πρόβλημα στην περιοχή είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και πρέπει να λυθεί με το σωστό τρόπο. Επίσης έχει γίνει γνωστό ότι στην περιοχή είναι προς διενέργεια έργο κατασκευής πεζοδρομίου, το οποίο μάλιστα φαίνεται πως έχει ήδη δημοπρατηθεί και ανατεθεί σε ανάδοχο από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, το οποίο εάν γίνει χωρίς να γίνουν διορθώσεις ή προσθήκες στη μελέτη προβλεφτούν ώστε να συμπεριληφθούν τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα, θα επιδεινωθεί η ήδη δύσκολη κατάσταση.

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι κα. Ξένου και κ. Κόκλας (κάτοικοι της περιοχής), οι οποίοι επεσήμαναν ότι εκτός των παραπάνω που έχουν αναφερθεί, υπάρχει υπόγεια τάφρος στην περιοχή, η οποία δεν μπορεί να απορροφήσει τα νερά, διότι έχει καπάκια αντί σχαρών, τα οποία οι κάτοικοι με κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα, ανοίγουν με τα χέρια σε περιπτώσεις ισχυρών νεροποντών, ώστε να περιοριστεί ο όγκος του νερού και ότι στη θέση των καπακιών επιβάλλεται να μπουν σχάρες. Επίσης θα πρέπει οι αρμόδιοι μηχανικοί της Περιφέρειας, που έχουν αναλάβει το έργο κατασκευής του πεζοδρομίου, να μεριμνήσουν ώστε ταυτόχρονα να γίνουν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να λυθεί το ήδη υπάρχον πρόβλημα με τις πλημμύρες, το οποίο θα επιδεινωθεί εάν γίνει το έργο του πεζοδρομίου, χωρίς να προβλεφθούν αντιπλημμυρικά έργα.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Χρήστος Μεϊντάνης, ο οποίος ανέφερε πως ορισμένα από τα πρόσφατα έργα που έχουν ανατεθεί σε εργολάβους από την Περιφέρεια παρουσιάζουν προχειρότητες και ελλείψεις , που είναι πιθανό να διαπιστωθούν και στο συγκεκριμένο έργο. Προτείνει να κινηθούν οι κάτοικοι νομικά κατά παντός υπευθύνου και δηλώνει ότι θα συμπαρασταθεί σε όποια κινητοποίηση τους.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να ζητηθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημέρωση σχετικά με το εάν στην υπάρχουσα μελέτη κατασκευής του πεζοδρομίου, που αναμένεται να ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα, έχουν προβλεφθεί αντιπλημμυρικά έργα και σε αντίθετη περίπτωση να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να συμπεριληφθούν. Επίσης να πραγματοποιηθεί άμεσα μία συνάντηση μεταξύ μελών του Τοπικού Συμβουλίου και εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής με την κα. Αντι περιφερειάρχη, προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόβλημα και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον κ. Εισαγγελέα, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου και τον κ. Δήμαρχο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί των θεμάτων και στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά με:

Το να ζητηθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημέρωση σχετικά με το εάν στην υπάρχουσα μελέτη κατασκευής του πεζοδρομίου, που αναμένεται να ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα, έχουν προβλεφθεί αντιπλημμυρικά έργα και σε αντίθετη περίπτωση να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να συμπεριληφθούν. Να πραγματοποιηθεί άμεσα μία συνάντηση μεταξύ μελών του Τοπικού Συμβουλίου και εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής με την κα. Αντι περιφερειάρχη, προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόβλημα. Επίσης Το απόσπασμα αυτού του πρακτικού να αποσταλεί άμεσα στον κ. Εισαγγελέα, τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου και τον κ. Δήμαρχο για ενημέρωση και τυχόν δικές τους ενέργειες.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη:

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– την εισήγηση του Προέδρου.

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει, να ζητηθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημέρωση σχετικά με το εάν στην υπάρχουσα μελέτη κατασκευής του πεζοδρομίου, που αναμένεται να ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα, έχουν προβλεφθεί αντιπλημμυρικά έργα και σε αντίθετη περίπτωση να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να συμπεριληφθούν. Να πραγματοποιηθεί άμεσα μία συνάντηση μεταξύ μελών του Τοπικού Συμβουλίου και εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής με την κα. Αντι περιφερειάρχη, προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόβλημα. Επίσης Το απόσπασμα αυτού του πρακτικού να αποσταλεί άμεσα στον κ. Εισαγγελέα, τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου και τον κ. Δήμαρχο για ενημέρωση και τυχόν δικές τους ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.