Παναγιώτης Αβράμης: Καταγγέλλει πράξεις και παραλείψεις του Δημάρχου Ζακύνθου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ζάκυνθος, 15-03-2022

Προκαταβολικώς σας αναφέρω, ότι με την παρούσα αναφορά-καταγγελία μου καταγγέλλω πράξεις και παραλείψεις του Δημάρχου Ζακύνθου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου που έχουν προκαλέσει ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνολικά, ξεπερνά το 1.000.000,00 ευρώ και πιθανόν παράνομο περιουσιακό όφελος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) συνέταξε εκπόνησε μελέτες για την εκτέλεση δύο κρίσιμων έργων στο Δήμο Ζακύνθου.
Η πρώτη μελέτη που συντάχθηκε το έτος 2017 αφορούσε την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση τμήματος – Επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγ. Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Αγ. Λέοντας”, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.462.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δεύτερη μελέτη που συντάχθηκε το έτος 2018 αφορούσε την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης Πόλης Ζακύνθου (Δεξαμενή Μπόχαλης οδός Φιλικών)”, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 930.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η υλοποίηση αμφοτέρων των προαναφερομένων έργων δρομολογήθηκε με χρηματοδότηση εκ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Α. Για το έργο “Αντικατάσταση τμήματος – Επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγ. Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Αγ. Λέοντας”

Στις 24-11-2020 μετά από σχετικές εγκρίσεις – διαδικασίες πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για το έργο “Αντικατάσταση τμήματος – Επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγ. Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Αγ. Λέοντα”, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 122/12-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζακύνθου, την οποία επισυνάπτω, στην διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν οκτώ (οικονομικοί φορείς, προσφέροντας, κατά σειρά κατάταξης τις εξής εκπτώσεις:

α. πρώτος με ποσοστό έκπτωσης 48,22%,
β. δεύτερος με ποσοστό έκπτωσης 46,66%,
γ. τρίτος με ποσοστό έκπτωσης 42,42%,
δ. τέταρτος με ποσοστό έκπτωσης 41,40%,
ε. πέμπτος με ποσοστό έκπτωσης 40,20%,
στ. έκτος με ποσοστό έκπτωσης 34,26%,
ζ. έβδομος με ποσοστό έκπτωσης 23,29%,
θ. όγδοος με ποσοστό έκπτωσης 1,0%

Κατ΄ακολουθίαν, με την προαναφερθείσα απόφαση (122/12-04-2021) της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, αναδεικνύοντας ανάδοχο την εταιρεία με επωνυμία “ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, δοθέντος ότι προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 48,22% δηλαδή έκπτωση 1.187.176 ευρώ!!!!

Β. Για το έργο “Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης Πόλης Ζακύνθου (Δεξαμενή Μπόχαλης οδός Φιλικών)”

Στις 08-09-2020 μετά από σχετικές εγκρίσεις – διαδικασίες πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για το έργο “Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης Πόλης Ζακύνθου (Δεξαμενή Μπόχαλης οδός Φιλικών)” και όπως προκύπτει από την συνημμένη 242/28-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζακύνθου, την οποία επισυνάπτω, στην διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν οκτώ (οικονομικοί φορείς, προσφέροντας, κατά σειρά κατάταξης τις εξής εκπτώσεις:

α. πρώτος με ποσοστό έκπτωσης 39,63%,
β. δεύτερος με ποσοστό έκπτωσης 37,79%,
γ. τρίτος με ποσοστό έκπτωσης 33,30%,
δ. τέταρτος με ποσοστό έκπτωσης 33,00%,
ε. πέμπτος με ποσοστό έκπτωσης 22,97%,
στ. έκτος με ποσοστό έκπτωσης 20,36%,
ζ. έβδομος με ποσοστό έκπτωσης 7,74%,
θ. όγδοος με ποσοστό έκπτωσης 5,19%

Κατ΄ακολουθίαν τούτων, με την υπ.αριθμ. 324/23-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ως άνω έργου αναδεικνύοντας ως ανάδοχο την εταιρεία “ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,63% δηλαδή έκπτωση 368.559 ευρώ!!!!

Γ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Μετά το πέρας των προμνημονευθεισών διαδικασιών και ενώ αναμένετο η εγκατάσταση των μειοδοτών-εργολάβων και η εκτέλεση των έργων ΑΙΦΝΗΣ μου κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3453/22-02-2022 Πρόσκληση σύγκλησης και συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου για τις 23-02-2022, χαρακτηριζόμενη, μάλιστα, ως “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ” (!!!), για να ληφθούν αποφάσεις για:

Επαναδημοπράτηση του έργου και έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης “Αντικατάσταση τμήματος – Επέκταση Αγωγού Υδροδότησης του κλάδου Αγ. Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Αγ. Λέοντας”

Συνέχιση του διαγωνισμού και ανανέωση – παράταση ισχύος οικονομικής προσφοράς και εγγυητική επιστολής συμμετοχής για το έργο “Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης Πόλης Ζακύνθου (Δεξαμενή Μπόχαλης οδός Φιλικών)”

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρετάκη για τα ως άνω έργα ο χρόνος ισχύος των Προσφορών – Εγγυητικών επιστολών των Οικονομικών Φορέων είχε ΛΗΞΕΙ (!!!!).

Παρά την αστραπιαία, οξεία και οργισμένη αντίδραση μου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με προεξάρχοντα τον Δήμαρχο, έλαβαν τις υπ’ αριθμ. 35/2022 και 36/2022 αποφάσεις, τις οποίες επισυνάπτω, σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων με τις οποίες αποφασίστηκε:

Η επαναδημοπράτηση του έργου «Αντικατάσταση τμήματος – επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγ. Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Αγ. Λέοντας» (για το οποίο ως προαναφέρθηκε είχε δωθεί αρχικώς ποσοστό έκπτωσης 48,22% !!!!) και

Την συνέχιση του διαγωνισμού και ανανέωση – παράταση ισχύος προσφορών από την εταιρία «Μ.Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. ΜΤΑ.Τ.Ε» με έκπτωση 7,74% (δηλαδή στον έβδομο κατά σειρά κατάταξης) λόγω λήξης (!!!!) προσφορών και παραίτηση από την υπογραφή της σύμβασης της εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία είχε δώσει, αρχικώς, έκπτωση 39,63% (!!!).
Το σύνολο των ανωτέρω πλήρως αποδεικνύει ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Πλειοψηφία:

α. επέτρεψαν την εκπνοή ισχύος των προσφορών των ανακηρυχθέντων αναδόχων των ως άνω διαγωνισμών, με πασίδηλη ζημία στο Δήμο.

β. μη νομίμως προχώρησαν σε επαναδημοπράτηση του πρώτου εκ των προαναφερομένων έργων, αντί της νομίμου διαδικασίας του Ν. 4412/2016, εξ αιτίας λήξης ισχύος προσφοράς (υπαιτιότητας του Δήμου).

γ. μη νομίμως εξ αιτίας της λήξης της ισχύος (υπαιτιότητας του Δημάρχου) προσφοράς αναδόχου και αποδοχής παραίτησης των λοιπών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, αντικατέστησαν τον αρχικό μειοδότη με οικονομικό φορέα με μικρότερο ποσοστό προσφοράς.

Εκ τούτων προκύπτει το συμπέρασμα ότι με πράξεις και παραλείψεις του Δημάρχου Ζακύνθου κ. Νικήτα Αρετάκη και της Δημοτικής Πλειοψηφίας, μεταξύ άλλων, προκαλείται ζημία στο δημόσιο:

α. για το μεν πρώτο έργο “Αντικατάσταση τμήματος – Επέκταση Αγωγού Υδροδότησης του κλάδου Αγ. Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Αγ. Λέοντας»” ποσού 1.187.176 ευρώ και

β. για το δεύτερο έργο “Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης Πόλης Ζακύνθου (Δεξαμενή Μπόχαλης οδός Φιλικών)” ποσού 296.205 ευρώ.
δοθέντος ότι καθυστέρησαν ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ (ή και από πρόθεση) την πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης με τις αναδειχθείσες εταιρείες που οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανέδειξαν.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Αβράμης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.