Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Καλαμακίου: Ζητά την καθημερινή μεταφορά λυμάτων που πηγάζουν από τον ΧΥΤΑ περιοχής Σκοπού

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμακίου

ΘΕΜΑ:<<ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΝΤΟΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΟΥ >>

Στο Καλαμάκι Ζακύνθου σήμερα την 5 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 μ.μ. το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμακίου της Δ.Ε Λαγανά του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο της Κοινότητας Καλαμακίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2053/02-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και την υπ΄αριθμ.88 με αρ. πρωτ. 59846/21-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοντονής Χρήστος ,Πρόεδρος 5. Στραβοπόδης Διονύσιος, Μέλος 2.Τσαγκαρόπουλος Σπυρίδων, Μέλος

3. Τζίμης Αναστάσιος, Μέλος

4. Κλάδης Σπυρίδων, Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο Μπράτη Ιουλία.

O Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμακίου εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: <<Μέτρα προστασίας στην θαλάσσια περιοχή βροντόνερου από τα λύματα που πηγάζουν από τον ΧΥΤΑ στην περιοχή Σκοπού . >>και ανέφερε ότι ζητά την καθημερινή μεταφορά λυμάτων που πηγάζουν από τον ΧΥΤΑ περιοχής Σκοπού, και έδωσε τον λόγο στον κ. Τζίμη Αναστάσιο μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμακίου ο οποίος ανέφερε ότι μετά από δυόμιση χρόνια περίοδο χάριτος που δώσαμε στο Δήμο-Περιφέρεια (Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ ) το Τοπικό Συμβούλιο θα είναι κοντά στους κατοίκους της περιοχής Κανάλου και παρακαλεί όπως η επιτροπή Ποιότητας ζωής ενεργοποιηθεί με οποιονδήποτε μέσο ώστε να σταματήσει η χρόνια καταστροφή του περιβάλλοντος και η κατ’ εξακολούθηση καταστροφή της Ποσειδωνίας του κόλπου Λαγανά (καρέττα -Καρέττα )

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμακίου αφού έλαβε υπόψη

  • Το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας ,όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ133/19.07.2018 τεύχος Α΄)
  • την εισήγηση του Προέδρου
  • το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει δεκτή η εισήγηση του Προέδρου του τοπικού Συμβουλίου Καλαμακίου και να γίνει καθημερινή μεταφορά λυμάτων που πηγάζουν από τον ΧΥΤΑ στην περιοχή σκοπού .

Το απόσπασμα αυτού του πρακτικού να αποσταλεί και να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ποιότητας ζωής, στα Μέσα μαζικής επικοινωνίας , στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου , στο Εθνικό θαλάσσιο πάρκο, στον κ. Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Δ.Ε Λαγανά

Η απόφαση πήρε αριθμό 3/2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.