Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Καλαμακίου: Καταδικάζει την πράξη ρύπανσης στην περιοχή Λούρος Καλαμακίου με διάφορα μπάζα τα οποία σκεπάζουν αμμοθίνες και καταπατούν Δημόσιο χώρο

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμακίου

ΘΕΜΑ:<<ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ & ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΤΟΥΡΑ (ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ . ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ >>

Στο Καλαμάκι Ζακύνθου σήμερα την 5 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 μ.μ. το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμακίου της Δ.Ε Λαγανά του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο της Κοινότητας Καλαμακίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2053/02-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και την υπ΄αριθμ.88 με αρ. πρωτ. 59846/21-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοντονής Χρήστος ,Πρόεδρος 5. Στραβοπόδης Διονύσιος, Μέλος 2.Τσαγκαρόπουλος Σπυρίδων, Μέλος

3. Τζίμης Αναστάσιος, Μέλος

4. Κλάδης Σπυρίδων, Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο Μπράτη Ιουλία.

O Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμακίου εισηγήθηκε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: <<Έκδοση ανακοίνωσης -Διαμαρτυρία για την τοποθέτηση φερτών υλικών σε Δημόσιο χώρο & σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα (Αμμοθίνες ) περιοχής Καλαμακίου. Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση του χώρου >> και έδωσε τον λόγο στον κ. Τζίμη Αναστάσιο μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμακίου ο οποίος ανέφερε ότι το τοπικό συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμακίου καταδικάζει την πράξη ρύπανσης στην περιοχή Λούρος Καλαμακίου με διάφορα μπάζα τα οποία σκεπάζουν αμμοθίνες και καταπατούν Δημόσιο χώρο της Κοινότητας Καλαμακίου. Επίσης ανέφερε ότι τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Καλαμακίου ζητούν την απομάκρυνση των μπαζών και την ύπαρξη προστίμου σε οποιονδήποτε πολίτη που παρεμβαίνει τους νόμους της φύσης και του κράτους .

Παρακαλούμε την Επιτροπή της Ποιότητας ζωής να μεριμνήσει επί του θέματος της

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμακίου αφού έλαβε υπόψη

  • Το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας ,όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ133/19.07.2018 τεύχος Α΄)
  • την εισήγηση του Προέδρου
  • το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει δεκτή η εισήγηση του Προέδρου του τοπικού Συμβουλίου Καλαμακίου .

Το απόσπασμα αυτού του πρακτικού να αποσταλεί και να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ποιότητας ζωής, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας , στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου , στο Εθνικό θαλάσσιο πάρκο, στον κ. Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Δ.Ε Λαγανά

Η απόφαση πήρε αριθμό 4/2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.