Τοπικό Συμβούλιο Πόλης Ζακύνθου: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων «Ταβουλάρη, Λαϊκές κατοικίες, Open Mall και Καμίνια».

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικό της 1ης /21-01-2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων «Ταβουλάρη, Λαϊκές κατοικίες, Open Mall και Καμίνια».

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 21 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.1017/18-01-2022

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Ζαχαρούλα Ι. Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, παραβρέθηκαν οι: Γεώργιος Αρμένης- Δημοτικός Σύμβουλος, Δημήτριος Κουτσογιάννης- Δημοτικός Σύμβουλος, Γεώργιος Μοθωναίος- Δημοτικός Σύμβουλος, Διονύσιος Τουρκάκης- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων «Ταβουλάρη, Λαϊκές κατοικίες, Open Mall και Καμίνια»., αναφέρει ότι:

Α) Σχετικά με την πορεία του έργου ανάπλασης της οδού Ταβουλάρη, υπάρχει η ενημέρωση ότι ξεκινούν άμεσα τα έργα για την ανάπλαση της οδού, θα κλείσει η οδός για τις εργασίες επί της οδού και πρέπει να υπάρξει σχέδιο εκτροπής της κυκλοφορίας, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα συμφόρησης κυκλοφορίας στις άλλες οδούς. Επίσης σύμφωνα με τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο, δεν υπάρχει λεπτομερές σχέδιο των εργασιών στη μελέτη.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κύριος Τουρκάκης, ο οποίος έδωσε πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη του έργου, των διαδικασιών και της πορείας που έχει προβλεφθεί να ακολουθηθεί. Επίσης ενημέρωσε ότι η μελέτη είναι πλήρης και οποιοδήποτε πρόβλημα ή ασάφεια τυχόν υπάρχει, θα λυθεί μεταξύ του εργολάβου και της επιβλέπουσας αρχής.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κύριος Μοθωναίος, ο οποίος είπε πως τα όποια προβλήματα μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ εργολάβου, επιβλέπουσας αρχής, Δημάρχου, τοπικού συμβουλίου πόλης και θα μπορούσε για το λόγο αυτό να προγραμματιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα συνάντηση.

Ο Πρόεδρος για το θέμα αυτό πρότεινε να προγραμματιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα συνάντηση με τον εργολάβο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να διευθετηθούν τα όποια θέματα και να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο πριν το Πάσχα.

Β) Σχετικά με τα έργα για την ανάπλαση των Καμινιών ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει η σκέψη για να ενοικιαστεί ή να αγορασθεί οικόπεδο στην περιοχή , προκειμένου να κατασκευαστεί πλατεία και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και εισηγείται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια.

Γ)Σχετικά με τα έργα στις Λαϊκές Κατοικίες , ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι το έργο είναι στο στάδιο της υλοποίησης και η εικόνα της περιοχής ήδη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης με τα έργα που έχουν γίνει, γεγονός που είναι πολύ ελπιδοφόρο καθώς η συγκεκριμένου περιοχή αποτελεί πλέον πόλο έλξης για δημότες και παιδιά. Ο Δήμος πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα γήπεδα και η παιδική χαρά που έχουν φτιαχτεί να προστατευτούν τις ώρες μη λειτουργίας τους και να διατηρηθεί η καλή κατάσταση τους.

Δ) Σχετικά με το Open Mall, o Πρόεδρος ενημέρωσε ότι υπάρχει ενημέρωση ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει το 1ο υποέργο, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο κ. Τουρκάκης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί των θεμάτων και στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά με:

  1. Σχετικά με την ανάπλαση της οδού Ταβουλάρη, να προταθεί ο προγραμματισμός σε σύντομο χρονικό διάστημα συνάντησης με τον εργολάβο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διευθετηθούν τα όποια θέματα και να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο πριν το Πάσχα.

  2. Σχετικά με την περιοχή των Καμινιών, να αποσταλεί αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στο Κ. Δήμαρχο, προκειμένου να ενεργήσει σχετικά με το θέμα και σε συνέχεια της ανάπλασης της περιοχής.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη:

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– την εισήγηση του Προέδρου.

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει,

1. Σχετικά με την ανάπλαση της οδού Ταβουλάρη, να προταθεί ο προγραμματισμός σε σύντομο χρονικό διάστημα συνάντησης με τον εργολάβο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διευθετηθούν τα όποια θέματα και να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο πριν το Πάσχα.

2. Σχετικά με την περιοχή των Καμινιών, να αποσταλεί αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στο Κ. Δήμαρχο, προκειμένου να ενεργήσει σχετικά με το θέμα και σε συνέχεια της ανάπλασης της περιοχής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.