Επιμελητήριο Ζακύνθου: Σχετικά με το «OPEN MALL»

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Θέμα: «OPEN MALL»

Κύριε Δήμαρχε,

Ι. Ως γνωρίζετε μεταξύ του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και του Δήμου Ζακύνθου συνήφθη η από 28-11-2018 Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ.Ε. Ζακυνθίων-Δήμου Ζακύνθου”.

Σύμφωνα δε, με το άρθρο 6 της ως άνω Σύμβασης ορίζεται ότι: “Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.”

Περαιτέρω σύμφωνα δε, με το άρθρο 7 της ως άνω Σύμβασης ορίζεται ότι: “Ο Δικαιούχος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Συνδικαιούχου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.”

Εκ της παράθεσης των ανωτέρω των ως άνω πασίδηλα και ευχερώς συνάγεται η ακέραια ευθύνη του Δήμου Ζακύνθου για την υλοποίηση των απορρεουσών εκ της προμνημονευθεισας Προγραμματικής Σύμβασης υποχρεώσεων του, η παράλειψη εκτέλεσης των οποίων θεμελιώνει την αντισυμβατική του ευθύνη.

ΙΙ. Σημειωτέον δε, ότι επί τη βάσει της προμνημονευθείσας συμβάσεως εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Αρ. Πρωτ: 3786/1220/Α3/11-06-2019 απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, δια της οποίας κρίθηκε ως δεκτή η πράξη με 5037858, που ειδικότερα αφορούσε την Πράξη “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ.Ε. Ζακυνθίων-Δήμου Ζακύνθου”.

ΙΙΙ. Ενώ έτι περαιτέρω εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Αρ. Πρωτ: 4319/1481/Α3/28-06-2019 απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ περί Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037858 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Σύμφωνα δε, με την τελευταία η συνολικώς εγκριθείσα δαπάνη, της εν λόγω Πράξης, ανέρχεται στο ποσό του 1.803.996,00 ευρώ, καλυπτομένης εν εν όλω εκ δημόσιας δαπάνης, εγγεγραμμένης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα δε, με την τελευταία ορίστηκε ότι “Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η Διαχειριστική Αρχή επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της”. Ομοίως σύμφωνα με την ως άνω απόφαση καθορίζεται -μεταξύ άλλων- ότι οι Δικαιούχοι της Πράξης, ήτοι ο Δήμος Ζακύνθου και το Επιμελητήριο Ζακύνθου, έχουν την ρητή υποχρέωση:

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). (…)

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.”

IV. Εκ της συνολικής παράθεσης των ανωτέρω, συνάγεται πρόδηλα ότι:

α. η ακέραιη ευθύνη του Δήμου Ζακύνθου- χωρίς μάλιστα να δύναται να υποκατασταθεί σε αυτήν- στην υλοποίηση των επιμέρους 14 Υποέργων της Πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,

β. η ειδικότερη ευθύνη του Δήμου Ζακύνθου έναντι του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, ευθέως απορρεούσης εκ της προμνημονευθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θεμελιώνει σε βάρος του Δήμου αποζημιωτική αξίωση,

γ. ο κίνδυνος απένταξης του έργου, εξ αιτίας μη έγκυρης (χρονικής ολιγωρίας) από της ορισθείσας χρονικής διάρκειας υλοποίησης της Πράξης εκ των Δικαιούχων της Πράξης.

V. Μετά ταύτα και προ της ενεργοποίησης των διατάξεων των άρθρων 9 της προμνημονευθείσας προγραμματικής σύμβασης, περί διαιτησίας και αναγωγής μας στα Δικαστήρια Ζακύνθου, σας καλούμε, εντός 5 ημερών όπως:

α. μας παράσχετε -άμεσα- απολογισμό των μέχρι τώρα πεπραγμένων, αναφορικά με την εκτέλεση αυτής και ειδικότερα, μας ενημερώσετε για το στάδιο υλοποίησης εκάστου υποέργου, που σας αναλογεί,

β. μας παράσχετε -άμεσα- εκτίμηση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης που σας αναλογούν.

VI. Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε όπως άμεσα ολοκληρώσετε τα Υποέργα που έχετε αναλάβει να υλοποιήσετε για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», καθώς είναι απολύτως ορατός ο κίνδυνος απένταξης της ως άνω πράξης από το χρηματοδοτικό της πλαίσιο με εντεύθεν κινδύνους και μη αποπεράτωσης του έργου, με αρνητικές συνέπειες για την εμπορική κοινότητα του νησιού και με καταλογισμούς σε βάρος των Δικαιούχων υλοποίησης της Πράξης.

Σε περίπτωση δε, παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο φορέας μας επιφυλάσσεται όπως δρομολογήσει τις εκ του νόμου -σε βάρος σας- διαδικασίες, προς το σκοπό υπερασπισης παντός νομίμου δικαιώματός του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΚΟΤΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.