Νόμος του κράτους είναι από τις 23/12/21 η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4875/2021
ΦΕΚ 250/Α/23-12-2021

Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’

ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού μέσω της συνεργασίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εισαγωγή δύο αλληλένδετων οργανωτικών δομών:

α) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και

β) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η απονομή αρμοδιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισμών, η οποία ασκείται μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α. και των ήδη υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δύνανται να λειτουργούν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Άρθρο 68

Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου

1. Η οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως προσδιορίζεται στην υπ’ αρ. 146652/13.8.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» (Δ’ 298), και ειδικότερα από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο), ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, αποτελεί, ενόψει της εξέχουσας τουριστικής σημασίας της για τη Χώρα, Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων διοίκησης και διαχείρισης της ως άνω οριοθετημένης ζώνης, ανάθεσης σύνταξης μελετών και έργων και υποβολής κάθε αναγκαίας αίτησης για την έκδοση των αδειών διενέργειάς τους, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, τη συντήρησή του, την ασφαλή διαμόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό και την προστασία των επισκεπτών, ανατίθεται σε Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισμού.

3. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τριετή θητεία, ως εξής:

α) Ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, ορίζεται από τον Υπουργό Τουρισμού και έχει την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής ή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,

β) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

γ) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από τον Δήμο Ζακύνθου,

δ) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από τους υφιστάμενους τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων και

ε) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Ειδικά, για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης της οριοθετημένης ζώνης της παρ. 1, που αφορούν στη διαμόρφωση, συντήρηση ή χρήση αιγιαλού ή παραλίας, συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Στο σύνολο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων που εντοπίζονται στην Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας διενεργούνται νομίμως πράξεις διοίκησης, διαχείρισης, συντήρησης και κατάλληλης διαμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 2, προς τον σκοπό της ασφάλειας των επισκεπτών, της προσβασιμότητας της περιοχής και της βιωσιμότητας και προστασίας του τουριστικού εκθέματος εντός αυτής, με τήρηση όλων των ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων και πολεοδομικών κανόνων.

5. Για τη διενέργεια όλων των έργων διοίκησης και διαχείρισης της Πρότυπης Τουριστικής Περιοχής Αξιοποίησης και Προστασίας που αφορούν ενδεδειγμένες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφυγής κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, συντήρησης, προστασίας και ασφαλούς διαμόρφωσης των διόδων πρόσβασης σε αυτό, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή εργασιών για τη συντήρηση και αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, για τη διάνοιξη οδών, την κατάλληλη αντιστήριξη και την ασφαλή διαμόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό. Η χρηματοδότηση των μελετών και των έργων αυτών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού με ειδική χρηματοδότηση που του χορηγείται για τον σκοπό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι συμβάσεις ανάθεσης μελετών και έργων για τους σκοπούς του παρόντος υπογράφονται από τον Υπουργό Τουρισμού.

6. Ως κατεπείγουσα ανάγκη που πληροί τους όρους εφαρμογής της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την ανάθεση έργων και μελετών συντήρησης της παρ. 5 νοείται η διακινδύνευση της ασφάλειας και της υγείας των επισκεπτών του ναυαγίου, η απειλή ουσιώδους καταστροφής ή υποβάθμισης του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την απώλεια βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού και ο άμεσος κίνδυνος διάλυσης ή σημαντικής καταστροφής των σωζώμενων κινητών πραγμάτων σε αυτό.

7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων επεμβάσεων συντήρησης, αντιστήριξης, διάνοιξης οδών και διαμόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης στην περιοχή χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή σε αυτά των αναγκαίων δικαιολογητικών, άλλως με κοινή απόφαση των συναρμοδίων κατά τα ανωτέρω Υπουργών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών και λοιπών όρων για την ορθή και ασφαλή διενέργεια των εργασιών και επεμβάσεων. Για την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται υποβολή σχετικής μελέτης στην κατά περίπτωση αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και κάθε συναρμόδιο φορέα και διατύπωση γνώμης ως προς τους αναγκαίους όρους. Η γνώμη παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, άλλως, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ως θετική για την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.